Obiekt pomyślnie dodany

Uniwersytet w Białymstoku / Katedra Teologii Katolickiej

Studia Podyplomowe Katechetyczno - Pedagogiczne (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-09-12 do 2016-09-28 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Katechetyczno - Pedagogiczne poszerzają umiejętności dotyczące procesu nauczania ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technik stosowanych w nauczaniu religii w szkole i katechezy przy parafii oraz pomagają w nabyciu zdolności diagnozowania sytuacji problemowych, pojawiających się w procesie nauczania i wychowania.

Studia Podyplomowe Katechetyczno - Pedagogiczne są przeznaczone dla katechetów – osób świeckich, zakonnych i duchownych - mających wykształcenie wyższe magisterskie teologiczne lub pedagogiczno - katechetyczne. Studia te przyczyniają się do usystematyzowania i poszerzenia wiedzy z zakresu teologii (pastoralnej, katechetyki, psychologii, pedagogiki, oraz nauk o społeczeństwie, rodzinie, mediach i kulturze.

Dzięki tym studiom dochodzi do pogłębienia wiedzy i umiejętności, ułatwiających pracę nauczycieli katechezy, dotyczących procesu nauczania ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych metod wraz z nabyciem zdolności w zdiagnozowaniu sytuacji problemowych, pojawiających się w procesie nauczania i wychowania. Studia przyczyniają się do nabycia umiejętności i doskonalenia relacji międzyosobowych i społecznych oraz przygotowują słuchaczy do podejmowania procedur oraz do uzupełnienia kwalifikacji dla uzyskania awansu zawodowego nauczyciela. Jednocześnie przygotowują do opracowania planu rozwoju zawodowego. Absolwenci Studiów uzyskują kompetencje wymagane przy ubieganiu się o awans zawodowy nauczyciela. Tak rozumiane cele Studiów będą realizowane przez dwa rodzaje zajęć: teoretyczne i praktyczne. Strona formalna zajęć będzie obejmować wykłady o charakterze monograficznym z poszczególnych dziedzin nauki w ramach wymienionych bloków tematycznych oraz zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń i warsztatów.

Absolwent Podyplomowych Studiów Katechetyczno - Pedagogicznych jest skutecznym pedagogiem, jest komunikatywny, dysponuje zdolnością szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji. Potrafi odnaleźć się w aktualnej, dynamicznej rzeczywistości szkolno - parafialnej.

Zasady kwalifikacji

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów. Bezwzględnym warunkiem zakończenia rekrutacji jest dostarczenie przez kandydatów wymaganego kompletu dokumentów.

Wysokość czesnego

3000,00 (I semestr – 1000,00, II semestr – 1000,00, III semestr – 1000,00)

Dodatkowe dokumenty

  1. Podpisane podanie o przyjęciu na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata, skierowane do Kierownika  Katedry Teologii Katolickiej oraz życiorys.
  2. Odpis dyplomu magisterskiego lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I i II stopnia).
  3. Potwierdzenie wpłaty kwalifikacyjnej.
  4. Kserokopia dowodu osobistego.
  5. 2 fotografie.

Dodatkowe informacje

Rejestracja:  od 12.09.2016 r. do 28.09.2016 r.

Składanie dokumentów: od 21.09.2016 r. do 28.09.2016 r.

Podanie należy składać w sekretariacie Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku od 21 do 28 września 2016 roku na adres:

Uniwersytet w Białymstoku
Katedra Teologii Katolickiej
Studia Podyplomowe Katechetyczno-Pedagogiczne
ul. Warszawska 50
15-077 Białystok

Kontakt
tel.: 085 745 7090
e-mail: ktk@uwb.edu.pl