Obiekt pomyślnie zmodyfikowany

Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Studia Podyplomowe Literatury Dziecięcej i Bibliotekarstwa (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-10-24 do 2017-01-20 23:59:59

Limit miejsc

19

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Literatury Dziecięcej i Bibliotekarstwa (zwane dalej Studiami) przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich). Prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu.

W programie uwzględniono treści z literatury dziecięcej, czytelnictwa oraz form jego animacji i szeroko rozumianej kultury dziecięcej. Program Studiów zawiera również blok przedmiotów z zakresu organizacji i zasad funkcjonowania bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek dziecięcych oraz wszystkich podstawowych procesów związanych z gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i dostępem do zasobów informacyjnych (katalogów, bibliografii, baz danych). Program zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności.

Studia przygotowują do pracy w sferze komunikacji publicznej, kultury, w tym szczególnie w bibliotekach (zwłaszcza w agendach bibliotecznych dla dzieci), domach kultury, ośrodkach informacji, księgarniach. Po ukończeniu Studiów absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe bibliotekarskie, specjalność: Bibliotekarz dziecięcy. Nabywa umiejętności związane z pracą z czytelnikami dziecięcymi, ale też ze sprawnym przetwarzaniem, opracowywaniem, wyszukiwaniem, interpretacją i oceną jakości książek dla dzieci.

Plan Studiów

Uzyskane kwalifikacje: Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidzianych w planie i programie Studiów, uczestnik otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Literatury Dziecięcej i Bibliotekarstwa, specjalność: Bibliotekarz dziecięcy

Zasady kwalifikacji

Wymagania dotyczące wykształcenia kandydata: studia wyższe (licencjackie lub magisterskie).

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

Wysokość czesnego

2500 zł – za dwa semestry (w 2 ratach, po 1250 zł każda)

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty (należy je złożyć do 20 stycznia):

- Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK)

- CV

- Odpis lub poświadczone ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

- Kserokopia dowodu osobistego

- 2 fotografie o wymiarach 6,5 cm x 4,5 cm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.

Dodatkowe informacje

Kierownik Studiów: dr Anna Nosek anna.nosek@poczta.onet.pl

Sekretarz: mgr Marta Bulwin m.bulwin@uwb.edu.pl

Dane teleadresowe: Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok, pokój 87, tel. 85 745 74 31