Obiekt pomyślnie zmodyfikowany

Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Matematyki i Informatyki

Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-20 do 2017-10-16 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia trwają 3 semestry i obejmują 430 godzin zajęć, w tym dydaktykę informatyki oraz praktyki zawodowe.

Celem studiów jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu informatyki, technologii informacyjnej oraz wdrożenie do dalszego samokształcenia.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiający uzyskanie uprawnień do nauczania informatyki jako kolejnego przedmiotu. Absolwenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia informatyki w szkole (podstawowej) oraz szkołach ponadpodstawowych.

Studia są przeznaczone dla nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub studiów magisterskich na kierunku innym niż informatyka.

Studia nie zapewniają przygotowania pedagogicznego.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem studiów. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet w Białymstoku.

Opis zakładanych kompetencji absolwenta znajduje się na stronie Instytutu Informatyki:  http://ii.uwb.edu.pl/index.php?p=1158