Obiekt pomyślnie zmodyfikowany

Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-18 do 2018-10-05 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów podyplomowych Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym, w warunkach zmiennego otoczenia.

 

Słuchacz zdobędzie/rozwinie kwalifikacje z zakresu zarządzania czynnikami produkcji, marketingu i negocjacji.

Pozna m.in. techniki sprzedaży, strategie marketingowe, metody zarządzania strategicznego, zakres prowadzenia negocjacji handlowych.

 

Zdobędzie kompetencje z zakresu: kooperacji osób na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej przy realizacji złożonych zawodowych działań i projektów, ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, komunikacyjności, elastyczności i otwartości na zmiany, rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz przystosowywania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

 

Ponadto zdobędzie umiejętności posługiwania się słownictwem specjalistycznym z dziedziny nauk ekonomicznych i prawnych w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w dwóch (wybranych) językach obcych w mowie i piśmie. Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje zawodowe i umiejętności językowe pozwolą absolwentom sprawnie na co dzień zarządzać przedsiębiorstwem oraz nawiązywać i rozwijać współpracę gospodarczą w skali krajowej i międzynarodowej.

 

Absolwent studiów może, między innymi:

 

- pracować w przedsiębiorstwie międzynarodowym i krajowym, jako specjalista w działach: marketingu, finansowym, kadr;

- pracować w przedsiębiorstwie krajowym, jako regionalny specjalista do spraw eksportu;

- prowadzić własną działalność gospodarczą;

- być doradcą ds. finansów i negocjacji handlowych;

- być pracownikiem firm consultingowych.

Zasady kwalifikacji

Języki objęte programem studiów w roku akademickim 2018-2019: język angielski, język francuski, język hiszpański.

1) KANDYDAT MUSI SPEŁNIAĆ PONIŻSZE KRYTERIA:

a) mieć ukończone studia wyższe I stopnia, lub II stopnia lub też jednolite magisterskie;

 Uwaga! W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języków (jednego, lub obu objętych programem studiów), kandydata obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna dot. danego języka obcego.

Więcej informacji: adres e-mail:

e.czykwin@uwb.edu.pl

Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce ogłoszenia wyników

INSTYTUT NEOFILOLOGII, UL.LINIARSKIEGO 3

Wysokość czesnego

3000 zł

Dodatkowe dokumenty

• podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu IRK),
• CV oraz dowód osobisty do wglądu
• dwa zdjęcia (6,5 x 4,5),
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia, lub II stopnia lub też jednolitych magisterskich wraz z suplementem,
• dokument potwierdzający znajomość dwóch języków obj programem studiów podyplomowych: oceną na świadectwie maturalnym (poziom podstawowy/poziom rozszerzony), dyplomem językowym, certyfikatem językowym lub rozmową kwalifikacyjną.

Składanie dokumentów  od 18 czerwca do 05 października 2018 r.

Dodatkowe informacje

Kandydaci powinni zarejestrować się pod adresem https://irk-sp.uwb.edu.pl/

Po rejestracji należy złożyć wymagane dokumenty w Dziekanacie Wydziału Filologicznego UwB przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Białystok, tel. 85 745 74 31.

Opłata rekrutacyjna: 80 zł

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: 6 październik, godzina 10.00, Instytut Neofilologii, ul. Liniarskiego 3 – tel.85-745 75 26.