Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Biologiczno-Chemiczny

Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-21 do 2017-10-20 23:59:59

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody są studiami kwalifikacyjnymi, skierowanymi do nauczycieli, którzy przygotowują się do nauczania przyrody w szkole podstawowej. W procesie kształcenia słuchacz poszerza i aktualizuje wiedzę, umiejętności i kompetencje z takich nauk jak: biologia, nauka o Ziemi, chemia, fizyka, ochrona przyrody i środowiska oraz dydaktyka przyrody i technologie komunikacyjno-informacyjnej. Studia doskonalą i kształtują u słuchaczy umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin przyrodniczych oraz komunikowania się w procesie nauczania. Celem studiów jest również kształtowanie aktywnej postawy w doskonaleniu zawodowym oraz nawyk samokształcenia przez całe życie zawodowe. Podczas studiów słuchacze odbywają praktykę w szkole. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 410 (w tym 60 godz. praktyki w szkołach). Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Nauczyciel Przyrody słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania przyrody w szkole podstawowej.

Kwalifikacje Absolwenta

Podczas studiów słuchacze nabywają przygotowanie merytoryczne i umiejętności niezbędne do nauczania przyrody w szkole podstawowej zgodnie z treściami kształcenia zawartymi w podstawie programowej w zakresie przedmiotu przyroda w szkole podstawowej. Absolwenci Studiów Podyplomowych Nauczyciel Przyrody potrafią zorganizować zajęcia terenowe oraz zajęcia laboratoryjne, podczas których uczniowie wykonują proste eksperymenty i obserwacje przyrodnicze; potrafią również zorganizować wyposażenie pracowni przyrodniczej w niezbędne środki dydaktyczne do nauczania przyrody w szkole podstawowej. Absolwenci nabędą umiejętności integracji wiedzy przyrodniczej oraz wspierania uczniów w rozwoju umiejętności postrzegania i rozumienia przez nich zjawisk i procesów przyrodniczych. Będą potrafili rozwijać zainteresowania przyrodnicze uczniów oraz kształtować ich postawy badawcze, dostosować stawiane przed uczniami wymagania do ich możliwości.

 

Grupy przedmiotów objętych programem studiów:

Nauki o Ziemi ……………………………………………………80 godz.

Wybrane zagadnienia z ekologii…………………………20 godz

Organizmy i ich funkcjonowanie w przyrodzie……8 godz.

Człowiek i jego funkcjonowanie w środowisku…30 godz.

Filozofia przyrody………………………………………………6 godz.

Elementy fizyki ……………………………………………… 20 godz.

Chemia w przyrodzie i życiu człowieka………………24 godz.

Dydaktyka przyrody………………………………………… 60 godz.

Środki przekazu i przetwarzania informacji ………12 godz.

Ochrona przyrody i środowiska…………………………24 godz.

Hydrobiologia……………………………………………………16 godz.

Praktyki……………………………………………………………60 godz.

 

 

Warunki ukończenia studiów:

Spełnienie przez słuchaczy efektów kształcenia wynikających z programu studiów.

Zaliczenie studiów odbywa się na podstawie egzaminu i zaliczenia na ocenę poszczególnych przedmiotów. Po ukończeniu studiów słuchacze uzyskają świadectwo potwierdzające ich kwalifikacje do nauczania przyrody w szkole podstawowej.

 

Wymagana jest 85% frekwencja na zajęciach przewidzianych programem studiów.