Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Biologiczno-Chemiczny

Studia Podyplomowe z Chemii (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-06-01 do 2016-10-30 23:59:59

Limit miejsc

11

Język wykładowy

polski

Opis

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Studia skierowane są do czynnych nauczycieli, którzy chcą uzyskać niezbędną wiedzę do nauczania chemii, jako drugiego przedmiotu. W trakcie trwania studiów słuchacze zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwoli na interesujące przekazanie uczniom zagadnień objętych programem nauczania chemii. Na wykładach zostaną przedstawione podstawy teoretyczne dotyczące programu realizowanego w szkołach ponadpodstawowych. Zajęcia laboratoryjne i seminaryjne pozwolą na praktyczne wykonanie wielu ciekawych i efektownych doświadczeń chemicznych. Słuchacze zapoznani zostaną również z niezbędnymi narzędziami informatycznymi, które pozwolą na nowoczesne prowadzenie nauczania chemii. Słuchaczami studium, zgodnie z obowiązującym regulaminem, mogą zostać nauczyciele lub osoby posiadające uprawnienia pedagogiczne.
Warunkiem przyjęcia jest ukończenie przynajmniej studiów I stopnia (inżynierskich, licencjat), posiadanie uprawnień pedagogicznych i złożenie wymaganych dokumentów.

 
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów podyplomowych z chemii dla nauczycieli drugiego przedmiotu zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do właściwej merytorycznej realizacji programu chemii w szkole ponadpodstawowej. W szczególności absolwent zdobędzie kwalifikacje do kompetentnego przekazywania wiedzy chemicznej teoretycznej i praktycznej, pogłębiania jej i aktualizowania, a także wykorzystania informatyki w nauczaniu. Nauczyciel zdobędzie umiejętności właściwego doboru technik nauczania oraz środków dydaktycznych w celu wzbudzania zainteresowania uczniów chemią. Absolwent niezależnie od wiedzy teoretycznej uzupełni swoje przygotowanie praktyczne dotyczące pracy laboratoryjnej konieczne do organizacji doświadczeń chemicznych na lekcjach chemii. Zdobędzie również niezbędną wiedzę do przygotowywania uczniów do konkursów i olimpiad chemicznych.


WARUNKI PROWADZENIA STUDIÓW
1. Zajęcia na studiach podyplomowych trwają 3 semestry.
2. W czasie jednego semestru realizowanych jest około 120 godzin lekcyjnych (w ciągu trzech semestrów 420 godzin).
3. Zajęcia odbywają się systemem zjazdów sobotnio - niedzielnych.
4. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem lub egzaminem.
5. Potwierdzeniem ukończenia studiów podyplomowych jest świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
6. Absolwenci Studium otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet w Białymstoku po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów (dla obliczenia średniej oceny) oraz napisaniu pracy zaliczeniowej końcowej.
7. Wykładowcami Studium są pracownicy naukowo-dydaktyczni, Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.
8. Zajęcia odbywają się w laboratoriach i salach wykładowych Instytutu Chemii UwB.
9. W czasie trwania studiów słuchacze mają możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Instytutu Chemii.
10. Podczas realizacji zajęć nadzór nad ich prawidłową realizacją i organizacją sprawuje koordynator studium oraz zastępca dyrektora Instytutu Chemii UwB.

WARUNKI UKOŃCZENIA
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów. Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet w Białymstoku.


UPRAWNIENIA (uzyskane kwalifikacje)
1. Po zaliczeniu zajęć słuchacze uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, co zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 września 2002 roku (Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1288) umożliwia staranie się o wyższe stopnie kwalifikacji zawodowych.
2. Program Studiów Podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 2110).

 

Plan

Studiów Podyplomowych z Chemii

prowadzonych przez Instytut Chemii UwB

(nowelizacja programu zatwierdzonego na Radzie Wydziału Biologiczno-Chemicznego
 w dn. 26.02.09 r.)

L.p.

Przedmiot

Liczba godzin

Wymagania

 

 

Ogółem

W

L

C

 

1

Chemia ogólna i nieorganiczna

90

45

15

30

egzamin (ocena)

 

2

Chemia organiczna

60

45

15

 

egzamin (ocena)

3

Podstawy chemii fizycznej

40

40

 

 

egzamin (ocena)

4

Chemia analityczna z elementami ochrony środowiska

40

 

25

15

 

 

egzamin (ocena)

 

5

Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami

20

10

 

10

egzamin (ocena)

6

Informatyka w nauczaniu chemii

20

 

20

 

zal. (ocena)

7

Olimpiady i konkursy chemiczne

10

 

 

10

zal. (ocena)

8

Chemia w życiu codziennym

20

20

 

 

zal. (ocena)

Blok dydaktyczny

9

Efektowna chemia

20

 

 

20

zal. (ocena)

10

Metodyka nauczania chemii 

40

25

 

15

egzamin (ocena)

11

Praktyka ciągła

60

 

 

60

zal.

Liczba godzin (suma):

420

210

210

 

W - wykład, L - laboratorium, C - ćwiczenia; zal. (ocena) – zaliczenie przedmiotu na ocenę; program studiów obejmuje 360 godzin zajęć wykładowych i laboratoryjnych oraz 60 godzin praktyk ciągłych.

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie przynajmniej studiów I stopnia (inżynierskich, licencjat), posiadanie uprawnień pedagogicznych i złożenie wymaganych dokumentów.

Wysokość czesnego

2300

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie na studia
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
3. Odpis dokumentu stwierdzającego uprawnienia pedagogiczne
4. Kwestionariusz osobowy
5. 1 zdjęcie
6. Opłata rekrutacyjna- potwierdzenie wpłaty

Dodatkowe informacje

Sekretariat Instytutu Chemii - Białystok ul. Ciołkowskiego 1K pokój 1018, tel. 85 738 8050,

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14 00,

mail chemia@uwb.edu.pl

oraz strona internetowa Instytutu Chemii UwB

http://chemia.biol-chem.uwb.edu.pl