Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-16 do 2017-10-20 23:59:59

Limit miejsc

34

Język wykładowy

polski

Opis

Głównym celem studiów podyplomowych: ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jest przygotowanie kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli oraz liderów lokalnych do skutecznego, sprawnego i profesjonalnego zarządzania nakierowanego na intensyfikację rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez nabycie wiedzy i wykształcenie odpowiednich umiejętności menedżerskich.

 

Studia umożliwiają nabycie wiedzy w zakresie trzech bloków tematycznych, tj.:

- bloku kształcenia ogólnego w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (polityka gospodarcza i regionalna, organizacja ucząca się, systemy informatyczne w jednostce samorządu terytorialnego, podstawy finansów publicznych, zamówienia publiczne),

- blok kształcenia merytorycznego w zakresie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (zarządzanie regionalne i lokalne, zarządzanie organizacją publiczną, zarządzanie kadrami, zarządzanie środowiskowe w jednostkach samorządu terytorialnego, zarządzanie funduszami europejskimi, zarządzanie projektami),

- blok specjalizacyjny (strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, prognozowanie procesów gospodarczych w jednostkach samorządu terytorialnego, budżetowanie, kontrola i audyt wewnętrzny, wieloletnia prognoza finansowa, podatki i opłaty lokalne, projekty i przedsięwzięcia środowiskowe- nowe unormowania w sprawie  utrzymania czystości i porządku w gminach, zagospodarowanie i planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem komunalnym, public relations, przywództwo w samorządzie).

W związku z procesem kształcenia nastąpi zwiększenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych Uczestników studiów podyplomowych w następującym zakresie:

-organizowanie pracy własnej,

-skuteczne i sprawne zarządzanie zespołami pracowniczymi,

-profesjonalne motywowanie i nadzorowanie personelu,

-współpracy partnerskiej z innymi jednostkami samorządowymi oraz podmiotami gospodarczymi,

-kreowanie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego i wzmacnianie jej konkurencyjności jeszcze w warunkach perspektywy finansowej lat 2007- 2013, ale również w nowym okresie programowania,

-konstruowanie i ewaluacja strategii rozwojowych,

-umiejętność zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego, w tym budowa długoletnich prognoz finansowych oraz efektywne budżetowanie,

-umiejętność wdrażania projektów środowiskowych, dotyczących m.in. utrzymania czystości i porządku w gminach,

-umiejętność sprawnego gospodarowania mieniem komunalnym,

-umiejętność wykorzystania w aktywizacji rozwoju potencjału jednostki samorządowej, jak też finansowania zewnętrznego, w tym funduszy europejskich.

 

Przykładowe obszary zatrudnienia (wykorzystania zdobytej wiedzy i zwiększonych kwalifikacji):

-administracja samorządowa różnych szczebli,

-administracja centralna (w tym wojewódzka),

-przedsiębiorstwa komunalne,

instytucje otoczenia biznesu współpracujące z jednostkami samorządu terytorialnego.