Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego (rok akademicki 2016/2017) - II tura

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-09-28 do 2016-10-07 23:59:59

Limit miejsc

30

Opis

Celem studiów podyplomowych Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym, w warunkach zmiennego otoczenia. -Słuchacz zdobędzie/rozwinie kwalifikacje z zakresu zarządzania czynnikami produkcji, marketingu i negocjacji.

Pozna m.in. techniki sprzedaży, strategie marketingowe,  metody zarządzania strategicznego, zakres prowadzenia negocjacji handlowych.

 Zdobędzie kompetencje z zakresu: kooperacji osób na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej przy realizacji złożonych zawodowych działań i projektów, ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, komunikacyjności, elastyczności i otwartości na zmiany, rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz przystosowywania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Ponadto zdobędzie umiejętności posługiwania się słownictwem specjalistycznym z dziedziny nauk ekonomicznych i prawnych w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w dwóch (wybranych) językach obcych w mowie i piśmie. Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje zawodowe i umiejętności językowe pozwolą absolwentom sprawnie na co dzień zarządzać przedsiębiorstwem oraz nawiązywać i rozwijać współpracę gospodarczą w skali krajowej i międzynarodowej.

 

Absolwent studiów może, między innymi:

 

- pracować w przedsiębiorstwie międzynarodowym i krajowym  jako specjalista w działach:  marketingu, finansowym, kadr;

- pracować w przedsiębiorstwie krajowym jako regionalny specjalista do spraw eksportu;

- prowadzić własną działalność gospodarczą;

- być doradcą ds. finansów i negocjacji handlowych;

- być pracownikiem firm consultingowych.

Zasady kwalifikacji

Języki objęte programem studiów w roku akademickim 2016-2017: język angielski, język francuski, język hiszpański.

1)      KANDYDAT MUSI SPEŁNIAĆ PONIŻSZE KRYTERIA:

a)      mieć ukończone studia wyższe I stopnia, lub II stopnia lub też jednolite magisterskie;

b)      złożyć dokumenty  wymienione w punkcie12

 Uwaga ! W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języków (jednego, lub obu objętych programem studiów), kandydata obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna dot. danego języka obcego.

Więcej informacji: adres e-mail :

sekretar@uwb.edu.pl

Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.

Wysokość czesnego

Wysokość czesnego dla edycji 2016-2017: 1500 zł za semestr (3000 zł za dwa semestry)

Dodatkowe dokumenty

• podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu IRK),

• CV oraz kserokopię dowodu osobistego,

• dwa zdjęcia (6,5 x 4,5),

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia, lub II stopnia lub też jednolitych magisterskich wraz z suplementem,

•dokument potwierdzający znajomość dwóch języków obj programem studiów podyplomowych: oceną na świadectwie maturalnym (poziom podstawowy/poziom rozszerzony), dyplomem językowym, certyfikatem językowym lub rozmową kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje

Kandydaci powinni zarejestrować się pod adresem https://irk-sp.uwb.edu.pl/

Po rejestracji należy złożyć wymagane dokumenty w Dziekanacie Wydziału Filologicznego UwB przy Placu Uniwersyteckim 1, Białystok, tel. 85 745 74 60.

Opłata rekrutacyjna: 80 zł