Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Fizyki

Studia Podyplomowe z Fizyki (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-30 do 2017-10-15 23:59:59

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Studia podyplomowe z fizyki prowadzone są w zakresie merytorycznego przygotowania do nauczania przedmiotu fizyki w szkole.

Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-fizycznych. Posiada umiejętność rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych. Jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Posiada przygotowanie w zakresie kompetentnego przekazywania wiedzy przyrodniczej oraz umiejętność jej dalszego samodzielnego pogłębiania i aktualizowania, a także jej integrowania z innymi dziedzinami wiedzy. Przygotowany jest także w zakresie dydaktyki przedmiotowej, aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze, wspierać rozwój intelektualny uczniów poprzez dobór metod i technik nauczania oraz właściwych środków dydaktycznych. Posiada umiejętności niezbędne do badania i oceniania osiągnięć uczniów. Potrafi posługiwać się technologią informatyczną oraz wykorzystywać ją w nauczaniu fizyki.

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych z fizyki, jest przygotowany do samodzielnego rozwoju w dziedzinie nauczania fizyki oraz do pogłębiania wiedzy w zakresie najnowszych osiągnięć fizyki.

 

Zapraszamy absolwentów studiów wyższych: biologii, matematyki, informatyki, chemii, wychowania technicznego oraz studiów politechnicznych i pokrewnych, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole. Program obejmuje 187 godzin wykładów i 383 godziny ćwiczeń realizowane w ciągu trzech semestrów.

 

Plan studiów:

1. Matematyka w fizyce (wyk. +ćw.) 30 godz.

2. Mechanika klasyczna i relatywistyczna (wyk .+ćw.) 60 godz.

3. Termodynamika z elementami fizyki statystycznej (wyk. +ćw.) 45 godz.

4. Elektryczność i magnetyzm (wyk. +ćw.) 45 godz.

5. Optyka (wyk.+ ćw.) 45 godz.

6. Elementy fizyki teoretycznej ( wyk.+ ćw.) 45 godz.

7. Astronomia (wyk. + ćw.) 30 godz.

8. Podstawy fizyki kwantowej (wyk. +ćw.) 45 godz.

9. Budowa materii (wyk. +ćw.) 45 godz.

10. Struktura i dydaktyka fizyki (wyk. +lab.) 45 godz.

11. Dydaktyka fizyki z uwzględnieniem narzędzi informatycznych (lab.) 45 godz.

12. Pracownia fizyczna (lab.) 90 godz.

Razem: 570 godz.

 

Ponadto słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki szkolnej w wymiarze 90 godzin. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie poświadczenia przez dyrekcje szkoły, w której słuchacz studiów podyplomowych z fizyki praktykę realizował.

Zasady kwalifikacji

Dyplom ukończenia studiów wyższych: biologii, matematyki, informatyki, chemii, wychowania technicznego oraz studiów politechnicznych i pokrewnych.

Dokument poświadczający posiadanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania w szkole.

Wysokość czesnego

1800 zł za semestr

Dodatkowe dokumenty

Dyplom ukończenia studiów wyższych, kwalifikacje pedagogiczne

Dodatkowe informacje

Koszt studiów: 1800 PLN/semestr

Opłaty można dokonać na konto nr
Uniwersytet w Białymstoku
35-1030-1074-0000-0000-8526-8007
Z dopiskiem: - Studia podyplomowe z Fizyki.
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Fizyki
ul. Ciołkowskiego 1L
15-245 Białystok