Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Fizyki

Studia Podyplomowe z Fizyki (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-06-30 do 2016-10-15 23:59:59

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Studia podyplomowe z fizyki prowadzone są w zakresie merytorycznego przygotowania do nauczania przedmiotu fizyki w szkole.

Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-fizycznych. Posiada umiejętność rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych. Jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Posiada przygotowanie w zakresie kompetentnego przekazywania wiedzy przyrodniczej oraz umiejętność jej dalszego samodzielnego pogłębiania i aktualizowania, a także jej integrowania z innymi dziedzinami wiedzy. Przygotowany jest także w zakresie dydaktyki przedmiotowej, aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze, wspierać rozwój intelektualny uczniów poprzez dobór metod i technik nauczania oraz właściwych środków dydaktycznych. Posiada umiejętności niezbędne do badania i oceniania osiągnięć uczniów. Potrafi posługiwać się technologią informatyczną oraz wykorzystywać ją w nauczaniu fizyki.

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych z fizyki, jest przygotowany do samodzielnego rozwoju w dziedzinie nauczania fizyki oraz do pogłębiania wiedzy w zakresie najnowszych osiągnięć fizyki.

Zasady kwalifikacji

Dyplom ukończenia studiów wyższych: biologii, matematyki, informatyki, chemii, wychowania technicznego oraz studiów politechnicznych i pokrewnych.

Dokument poświadczający posiadanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania w szkole.

Wysokość czesnego

1800 zł za semestr

Dodatkowe dokumenty

Dyplom ukończenia studiów wyższych, kwalifikacje pedagogiczne