Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Socjoterapii (rok akademicki 2016/2017) - semestr letni

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-02-09 do 2017-03-12 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

  1. Oferta skierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, a w szczególności: pedagogów i psychologów; nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych; pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych; kuratorów zawodowych.

Cele studiów:

  • przygotowanie do pracy w świetlicach socjoterapeutycznych: do samodzielnego prowadzenia grup socjoterapeutycznych, zajęć psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka oraz wychowujących się w rodzinach problemowych;
  • zwiększenie kompetencji zawodowych, wyposażenie w umiejętności pozwalające świadomie i profesjonalnie pomagać dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu ich trudności,
  • przyswojenie i pogłębienie przez uczestników wiedzy stanowiącej podstawę do zrozumienia przyczyn i utrzymywania się zaburzeń w społecznym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży;
  • zwiększenie umiejętności w zakresie udzielania pomocy rodzinom dzieci nieprzystosowanych społecznie;
  • przygotowanie do skutecznych interwencji kryzysowych;
  • doskonalenie własnego stylu pracy wychowawczej.

            Studia organizowane są w systemie zaocznym, trwają trzy semestry - obejmują łącznie 350 godz. – w tym cztery treningi psychologiczne prowadzone w 3- 4 dniowych sesjach wyjazdowych.

            Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne (rozporządzenie MENiS z dn. 26.02.2004 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych; Dz.U. nr 43, poz. 393).