Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Terapii Pedagogicznej (rok akademicki 2016/2017) - semestr letni

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-02-09 do 2017-03-12 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach wsparcia dziennego.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli, pedagogów i wychowawców do kompleksowej realizacji zadań w zakresie terapii pedagogicznej. Cele szczegółowe:

- nabywanie i doskonalenie kompetencji w zakresie diagnozowania trudności szkolnych,

- zapoznanie z narzędziami diagnozy trudności szkolnych,

- zapoznanie z metodami diagnozy ryzyka występowania trudności szkolnych u dzieci (ryzyko dysleksji),

- zapoznanie z metodami profilaktyki powstawania trudności w uczeniu się,

- przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu (o charakterze dyslektycznym)

- poznanie podstawowych metod diagnozy i terapii pedagogicznej,

- nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zmysłową (słuchową i wzrokową) w środowisku szkolnym,

- przygotowanie do pracy polisensorycznej z dziećmi i młodzieżą przejawiającą trudności szkolne,

- zapoznanie z metodami współpracy na poziomie: rodzina –szkoła - poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Potencjalne miejsca pracy: gabinety terapii pedagogicznej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, instytucje oświatowe, placówki wsparcia dziennego (m.in. świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne), instytucje opiekuńczo – wychowawcze typu interwencyjnego, socjalizacyjnego, rodzinnego, placówki wielofunkcyjne, świetlice, bursy oraz internaty.