Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Edukacja Elementarna (rok akademicki 2016/2017) - semestr letni

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-02-09 do 2017-03-12 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów jest przygotowanie kandydatów do realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczo – opiekuńczych jako nauczycieli w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły podstawowej.   

Słuchacz zdobędzie kompetencje do pracy z dziećmi w zakresie: dydaktycznym i prakseologicznym, wychowawczo-społecznym, komunikacyjnym, informacyjno-medialnym, kreatywnym.

Program studiów obejmuje: najnowsze tendencje edukacyjne w edukacji małego dziecka, poznanie różnych form edukacji dziecka w przedszkolu i w szkole sprzyjających kształtowaniu jego kompetencji kluczowych. Integralną częścią programu kształcenia jest praktyka pedagogiczna w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej – w charakterze nauczyciela.

 3-semestralne studia kwalifikacyjne obejmują łącznie 385 godzin.

Zasady kwalifikacji

1)      Kandydat na studia podyplomowe ma ukończone studia co najmniej I stopnia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. Posiada potwierdzone dyplomem lub innym dokumentem przygotowanie pedagogiczne.

2)       Rejestracja przez system IRK

3)       Złożenie kompletu dokumentów.

Wysokość czesnego

1400 zł za semestr (z praktyką krótką - 60 godz.); 1500 zł. za semestr (z praktyką długą - 150 godz.)

Dodatkowe dokumenty

  • Formularz podania o przyjęcie na wybraną specjalność (wydrukowany z systemu IRK),
  • Odpis i ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • Dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne.

Dodatkowe informacje

Informacje o studiach:

e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

tel. 857457522

 

!!! Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (minimum 30 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.