Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej (rok akademicki 2016/2017) - semestr letni

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-02-09 do 2017-03-12 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów co najmniej I stopnia, pragnących zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w instytucjach resocjalizacyjnych. 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu diagnozowania dzieci i młodzieży wymagającej wychowania resocjalizującego oraz projektowania takiego postępowania w warunkach instytucjonalnych i środowiskowych.

Program studiów przewiduje dwa bloki zagadnień: • teoretyczny – interdyscyplinarny charakter analiz zjawiska patologii indywidualnej i społecznej przy wykorzystaniu wiedzy i metodyki z obszarów: prawa, kryminologii, psychologii, socjologii i profilaktyki pozwoli na poznanie mechanizmów dewiacji społecznych, umożliwi ich diagnozowanie, co w efekcie stanowi punkt przygotowywania zintegrowanych programów oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych, • warsztatowy – umiejętności praktyczne pozwolą reagować na: agresję, przemoc, wycofanie, potrzebną opiekę i terapię oraz ustalić procedury/strategie oddziaływania resocjalizacyjnego i terapeutycznego z ekspozycją dramy, plastyki, muzyki, zajęć sportowych i rekreacyjnych. Blok ten uzupełniony jest o umiejętności związane z mediacjami i negocjacjami społecznymi, strategie pracy z grupą oraz warsztaty psychoedukacyjne.

 

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia pedagogiczne do pracy w zakresie resocjalizacji w placówkach oświatowych, resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiskowej pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Absolwent posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych realizujących zadania z zakresu resocjalizacji, profilaktyki społecznej, zapobiegania przestępczości (policja, straż miejska), w szczególności zaś zajmujących się problematyką demoralizacji i przestępczości nieletnich (instytucje izolacyjne, placówki diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze, placówki ochrony zdrowia w zakresie leczenia uzależnień; ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach zajmujących się pracą z bezdomnymi, bezrobotnymi, świadczących pomoc postpenitencjarną).