Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-06-16 do 2016-10-16 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe mają na celu kształcenie absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich z zakresu organizacji i podstawowych zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego. Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do służby i pracy oraz stosowania prawa w różnych rodzajach organów stojących na straży bezpieczeństwa państwa w tym: Policji, służbach, strażach, inspekcjach, Siłach Zbrojnych RP,  organach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu struktury  i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa  wewnętrznego i narodowego RP.

Kompetencje absolwenta:

 • umiejętność dbania o bezpieczeństwo
 • umiejętność pracy z grupą, udzielania pomocy jednostkom i grupom w różnych sytuacjach zagrożenia,
 • umiejętność kierowania zespołem ludzi w sytuacjach zagrożenia,
 • umiejętność organizacji i kierowania działaniami ratowniczymi,
 • umiejętność koordynacji działań służb ratowniczych,
 • identyfikacja zagrożeń,
 • przeciwdziałanie zagrożeniom,
 • umiejętność promocji bezpieczeństwa,
 • planowanie, wrażanie, zarządzanie bezpieczeństwem,
 • kontrola stanu bezpieczeństwa w obiektach,
 • nadzór nad bezpieczeństwem obiektów.


Wiedza absolwenta:

 • czynnikach zagrażających bezpieczeństwu,
 • sposobach identyfikacja różnego rodzaju zagrożeń (naturalnych, przemysłowych),
 • sposobach przeprowadzania ewakuacji z różnych obiektów i terenów,
 • warunkach jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania,
 • zasadach związanych z przygotowaniem zabezpieczenia i organizacji imprez masowych i imprez masowych o zwiększonym ryzyku,

zasadach współpracy z mediami

Zasady kwalifikacji

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów

Miejsce ogłoszenia wyników

Wdział Prawa Uniwersytet w Białymstoku

Wysokość czesnego

3.500 zł

Dodatkowe dokumenty

 • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wypełniony według określonego wzoru
 • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów
 • Kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

Rekrutacja podstawowa  

Informacje na temat Studiów Podyplomowych udzielane będą w następujących terminach:

I – etap od 16.06.2016 do 31.07.2016

II – etap od 01.09.2016 do 16.10.2016

16.06.2016 – 16.10.2016 rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej, przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów.

Od 18.10.2016- Przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe, - ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji,  wysłanie decyzji Kierownika Studiów o przyjęciu na studia podyplomowe

Uruchomienie studiów

Studia podyplomowe danego kierunku – specjalności mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 30 kandydatów. Przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów bez dodatkowych kosztów opłaty rekrutacyjnej.