Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-15 do 2017-11-17 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe wpisują się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005r., Nr 164, poz. 1365 ze zm.).

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych, prawa, administracji, ekonomii oraz pokrewnych, jak również pracowników izb i urzędów skarbowych, spółek doradztwa skarbowego, Ministerstwa Finansów, samorządowych służb finansowych w tym skarbników gminnych oraz osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego.

Podstawowym celem Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe jest wyposażenie absolwenta w wiedzę niezbędną do wykładni i stosowania prawa podatkowego, a tym samym przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

W toku studiów słuchaczom przekazywana jest teoretyczna i praktyczna wiedza niezbędna dla złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego na doradcę podatkowego oraz późniejszego wykonywania zawodu. Jest to przede wszystkim wiedza i umiejętności z zakresu prawa podatkowego (w aspekcie materialnym i proceduralnym) uzupełniana o podstawy wiedzy o prawie, elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia praktyczne, m in. Prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym.

Niewątpliwym atutem studiów jest fakt, iż przedmioty realizowane w toku studiów prowadzone są przez praktyków oraz  kadrę dydaktyczną Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku niejednokrotnie łączącą wiedzę akademicką z praktyką sędziowską, radcowską czy adwokacką.

Absolwent Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe powinien posiadać wiedzę niezbędną do wykładni i stosowania prawa podatkowego. Tym samym powinien być przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu, a uprzednio złożenia z wynikiem pozytywnym  egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Wiedza, którą powinien dysponować absolwent studiów obejmuje przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa podatkowego (w aspekcie materialnym i proceduralnym) dopełnioną o podstawy wiedzy o prawie, elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. Szczególny nacisk w toku studiów przykładany jest do elementów praktycznych, m in. Prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. W konsekwencji absolwent studiów dysponuje zarówno wiedzą teoretyczną jak i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi przy wykonywaniu zawodu.

Po zakończeniu Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe absolwent:

 • ma podstawową wiedzę z zakresu prawa, w szczególności prawa podatkowego, ich istoty i celu, a także miejscu w systemie nauk i relacjach względem innych nauk
 • ma podstawową wiedzę w o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, prawnych, ekonomicznych) uczestniczących w stanowieniu  stosowaniu prawa podatkowego oraz ich istotnych elementach
 • ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi zajmującymi podatkami i prawem podatkowym tak w skali krajowej jak i międzynarodowej
 • zna rodzaje więzi odpowiadających dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla prawa, w szczególności prawa podatkowego i podatków oraz zna rządzące nimi prawidłowości
 • zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla prawa, w szczególności prawa podatkowego i podatków, pozwalające opisywać struktury i instytucje oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
 • ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne związanych z procesem stanowienia i stosowania prawa, w szczególności prawa podatkowego i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
 • ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych związanych z procesem stanowienia i stosowania prawa, w szczególności prawa podatkowego oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
 • ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych związanych z procesem stanowienia i stosowania prawa, w szczególności prawa podatkowego oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie właściwym dla prawa, w szczególności prawa podatkowego i wykonywania zawodu doradcy podatkowego
 • potrafi prawidłowo interpretować i oceniać zjawiska i procesy (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) związane ze stanowieniem i stosowaniem prawa podatkowego, w szczególności wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego
 • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i gospodarczych) w zakresie stanowienia i stosowania prawa podatkowego, w szczególności wykonywania zawodu doradcy podatkowego
 • prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu prawa, w szczególności prawa podatkowego i wykonywania zawodu doradcy podatkowego
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej doradcy podatkowego
 • analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
 • posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim w zakresie wykonywania zawodu doradcy podatkowego, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
 • potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Zasady kwalifikacji

Rejestracja przez system IRK.

Złożenie kompletu dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wdział Prawa Uniwersytet w Białymstoku

Wysokość czesnego

4.000 zł

Dodatkowe dokumenty

 • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wypełniony według określonego wzoru
 • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów
 • Kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

Rekrutacja podstawowa

Informacje na temat Studiów Podyplomowych udzielane będą w następujących terminach:

I – etap od 15.05.2017 do 31.07.2017

II – etap od 21.08.2017 do 30.09.2017

 

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa UwB

wtorek-piątek w godz. 10.00-14.00, pok.202,

tel. 85 745 71 73,

e- mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

W okresie urlopowym (31.07.2017r. - 20.08.2017r.) informacje będą udzielane tylko telefonicznie (85 745 72 02) w dniach:

1, 3, 4, 11, 17, 18 sierpnia w godz. 10.00-13.00

2, 9, 16 sierpnia w godz. 13.00-16.00

7, 8, 10 sierpnia w godz. 9.30-14.30

15.05.2017 – 30.09.2017 rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej, przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów.

 

Od 06.10.2016

-przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych 

...
(liczba słów w pełnym opisie: 213)
+pokaż więcej informacji