Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej &Public Relations w Administracji i Przedsiębiorczości

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-15 do 2017-09-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Proponowany słuchaczom zakres specjalizacji pozwoli absolwentom Studiów Podyplomowych Prawo Własności Intelektualnej & PR na uporządkowanie materii normatywnej, która w tej dziedzinie prawa jest stosunkowo młodą i dynamicznie rozwijającą się dziedziną. Absolwent studiów ma opanować najważniejsze wiadomości dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej jak również zapoznać się z aktualnymi regulacjami oraz tendencjami rozwoju w interdyscyplinarnej sferze tzw. prawa nowoczesnych technologii.

 

Założeniem jest również przygotowanie absolwenta do pełnienia ról publicznych poprzez zapoznanie go z zagadnieniami dotyczącymi wizerunku organizacji i osób publicznych, a także szczegółowymi instrumentami komunikacji na forum publicznym. Powiązanie wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej ze sferą działań administracyjnych i gospodarczych pozwoli absolwentom na profesjonalne doskonalenie swoich kompetencji w karierze zawodowej.

 

Celem Studiów Podyplomowych Prawo Własności Intelektualnej & Public Relations jest zapoznanie słuchaczy z szerzej  ujętą problematyką ochrony własności intelektualnej, w tym zagadnieniami dotyczącymi działalności mediów oraz technikami Public Relations.

 

Studia są propozycją dla tych, którzy już mają styczność w swojej pracy zawodowej z zagadnieniami własności intelektualnej, wykonujących zawody prawnicze, pracowników administracji rządowej i samorządowej, specjalistów z branży medialnej, reklamowej, artystycznej oraz szeroko pojętej branży technologicznej jak również osób zainteresowanych specjalizacją we wskazanym zakresie.

 

W programie studiów szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty omawianych zagadnień, jak również wskazanie aktualnych kierunków rozwoju zarówno w zakresie prawnej ochrony własności intelektualnej, jak też regulacji związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

 

Powiązanie tematyki ochrony praw autorskich z Public Relations jest szczególnie istotne dla osób zamierzających poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie PR aby następnie podjąć pracę na stanowisku związanym z kształtowaniem wizerunku firmy czy osoby publicznej, pracowników administracji publicznej i samorządowej chcących pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania wizerunkiem organizacji oraz rozwijać umiejętności niezbędne w komunikacji na forum publicznym, w kontaktach z mediami o opinią publiczną, specjalistów reklamy, marketingu i promocji rzeczników prasowych instytucji, firm, organizacji biznesowych, banków, dziennikarzy, działaczy społecznych, polityków, radnych, zainteresowanych uczestniczeniem w kampaniach wyborczych itp. Szczególnie istotne zagadnienia zawarte w programie studiów dotyczą w dużej mierze przedsiębiorców oraz osoby zajmujące się działalnością gospodarczą.

Zasady kwalifikacji

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów

Miejsce ogłoszenia wyników

Wdział Prawa Uniwersytet w Białymstoku

Wysokość czesnego

4.200 zł

Dodatkowe dokumenty

  • Formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wypełniony według określonego wzoru
  • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów
  • Kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

Rekrutacja podstawowa

Informacje na temat Studiów Podyplomowych udzielane będą w następujących terminach:

I – etap od 15.05.2017 do 31.07.2017

II – etap od 21.08.2017 do 30.09.2017

 

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa UwB

wtorek-piątek w godz. 10.00-14.00, pok.202,

tel. 85 745 71 73,

e- mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

W okresie urlopowym (31.07.2017r. - 20.08.2017r.) informacje będą udzielane tylko telefonicznie (85 745 72 02) w dniach:

1, 3, 4, 11, 17, 18 sierpnia w godz. 10.00-13.00

2, 9, 16 sierpnia w godz. 13.00-16.00

7, 8, 10 sierpnia w godz. 9.30-14.30

15.05.2017 – 30.09.2017 rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej, przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów.

 

Od 6.10.2017

-przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych 

...
(liczba słów w pełnym opisie: 214)
+pokaż więcej informacji