Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe prawo własności intelektualnej & public relations w administracji i przedsiębiorczości (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-06-16 do 2016-10-16 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Proponowany słuchaczom zakres specjalizacji pozwoli absolwentom Studiów Podyplomowych Prawo Własności Intelektualnej & PR na uporządkowanie materii normatywnej, która w tej dziedzinie prawa jest stosunkowo młodą i dynamicznie rozwijającą się dziedziną. Absolwent studiów ma opanować najważniejsze wiadomości dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej jak również zapoznać się z aktualnymi regulacjami oraz tendencjami rozwoju w interdyscyplinarnej sferze tzw. prawa nowoczesnych technologii. Założeniem jest również przygotowanie absolwenta do pełnienia ról publicznych poprzez zapoznanie go z zagadnieniami dotyczącymi wizerunku organizacji i osób publicznych, a także szczegółowymi instrumentami komunikacji na forum publicznym. Powiązanie wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej ze sferą działań administracyjnych i gospodarczych pozwoli absolwentom na profesjonalne doskonalenie swoich kompetencji w karierze zawodowej.

 

Celem Studiów Podyplomowych Prawo Własności Intelektualnej & Public Relations jest zapoznanie słuchaczy z szerzej  ujętą problematyką ochrony własności intelektualnej, w tym zagadnieniami dotyczącymi działalności mediów oraz technikami Public Relations. Studia są propozycją dla tych, którzy już mają styczność w swojej pracy zawodowej z zagadnieniami własności intelektualnej, wykonujących zawody prawnicze, pracowników administracji rządowej i samorządowej, specjalistów z branży medialnej, reklamowej, artystycznej oraz szeroko pojętej branży technologicznej jak również osób zainteresowanych specjalizacją we wskazanym zakresie. W programie studiów szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty omawianych zagadnień, jak również wskazanie aktualnych kierunków rozwoju zarówno w zakresie prawnej ochrony własności intelektualnej, jak też regulacji związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

 

Powiązanie tematyki ochrony praw autorskich z Public Relations jest szczególnie istotne dla osób zamierzających poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie PR aby następnie podjąć pracę na stanowisku związanym z kształtowaniem wizerunku firmy czy osoby publicznej, pracowników administracji publicznej i samorządowej chcących pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania wizerunkiem organizacji oraz rozwijać umiejętności niezbędne w komunikacji na forum publicznym, w kontaktach z mediami o opinią publiczną, specjalistów reklamy, marketingu i promocji rzeczników prasowych instytucji, firm, organizacji biznesowych, banków, dziennikarzy, działaczy społecznych, polityków, radnych, zainteresowanych uczestniczeniem w kampaniach wyborczych itp. Szczególnie istotne zagadnienia zawarte w programie studiów dotyczą w dużej mierze przedsiębiorców oraz osoby zajmujące się działalnością gospodarczą

Zasady kwalifikacji

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów

Miejsce ogłoszenia wyników

Wdział Prawa Uniwersytet w Białymstoku

Wysokość czesnego

4.200 zł

Dodatkowe dokumenty

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wypełniony według określonego wzoru
  • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów
  • Kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

Rekrutacja podstawowa

Informacje na temat Studiów Podyplomowych udzielane będą w następujących terminach:

I – etap od 16.06.2016 do 31.07.2016

II – etap od 01.09.2016 do 16.10.2016

16.06.2016 – 16.10.2016 rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej, przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów.

Od 18.10.2016- Przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe, - ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji,  wysłanie decyzji Kierownika Studiów o przyjęciu na studia podyplomowe

Uruchomienie studiów

Studia podyplomowe danego kierunku – specjalności mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 30 kandydatów. Przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów bez dodatkowych kosztów opłaty rekrutacyjnej.