Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Specjalista obsługi celnej (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-06-16 do 2016-10-16 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych, prawa, administracji, ekonomii oraz pokrewnych, oraz osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu specjalisty obsługi celnej.

 

Podstawowym celem Studiów Podyplomowych Specjalista obsługi celnej  jest wyposażenie absolwenta w wiedzę niezbędną do wykładni i stosowania prawa celnego, dewizowego przyswojenia wiedzy dotyczącej obrotu towarowego z zagranicą przez wszystkie strony, które zajmują się wymianą towarową w sposób zawodowy, a tym samym przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu agenta celnego.

.

W toku studiów słuchaczom przekazywana jest teoretyczna i praktyczna wiedza niezbędna do późniejszego wykonywania zawodu. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia praktyczne, m in. właściwą interpretację obowiązującego prawa (w oparciu o aktualne orzecznictwo) poprawne wypełnianie deklaracji celnych

 

Niewątpliwym atutem studiów jest fakt, iż przedmioty realizowane w toku studiów prowadzone są głownie przez praktyków – specjalistów od obrotu celnego oraz  kadrę dydaktyczną Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku niejednokrotnie łączącą wiedzę akademicką z praktyką.

 

Absolwent Studiów Podyplomowych Specjalista celny powinien posiadać wiedzę niezbędną do wykładni i stosowania obowiązującego prawa i procedur, umiejętności praktyczne związane z poprawną obsługą formularzy funkcjonujących w obrocie celnym.  Tym samym powinien być przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu.

Zasady kwalifikacji

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów

Miejsce ogłoszenia wyników

Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku

Wysokość czesnego

3.800 zł

Dodatkowe dokumenty

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wypełniony według określonego wzoru
  • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów
  • Kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

Rekrutacja podstawowa

Informacje na temat Studiów Podyplomowych udzielane będą w następujących terminach:

I – etap od 16.06.2016 do 31.07.2016

II – etap od 01.09.2016 do 16.10.2016

16.06.2016 – 16.10.2016 rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej, przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów.

 

Od 18.10.2016- Przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe, - ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji,  wysłanie decyzji Kierownika Studiów o przyjęciu na studia podyplomowe

Uruchomienie studiów

Studia podyplomowe danego kierunku – specjalności mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 30 kandydatów. Przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów bez dodatkowych kosztów opłaty rekrutacyjnej