Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Praca z Uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Włączającej (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-03 do 2017-11-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przeznaczone są dla nauczycieli oraz pedagogów i psychologów oraz wychowawców świetlic szkolnych pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi    

 

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych w pracy edukacyjno– wychowawczo – terapeutycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uzyskane kwalifikacje dają możliwość wsparcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, sensoryczną i ruchową oraz uczniów autystycznych, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami mowy, jak również uczniów niedostosowanych społecznie, z trudnościami adaptacyjnymi i uczniów wybitnie zdolnych oraz konstruowania dla nich indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych. Program studiów realizowany będzie zgodnie z założeniami inkluzji edukacyjnej w systemie szkolnictwa powszechnego i integracyjnego

Studia umożliwiają nauczycielom uzyskanie kwalifikacji do organizowania pomocy terapeutycznej i pracy edukacyjno - wychowawczej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku, w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013, poz.532) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131).

 

Plan 3-semestralnych studiów obejmuje 360 godz.; integralną częścią programu studiów jest 60-godz. praktyka w przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi.

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe Praca z Uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych powinien mieć ukończone co najmniej studia I stopnia w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych oraz świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne.

Rejestracja przez system IRK.

Złożenie kompletu dokumentów.

Wysokość czesnego

4 200zł /1 400zł za jeden semestr/

Dodatkowe dokumenty

  • Formularz podania o przyjęcie na wybraną specjalność /wydrukowany z systemu IRK/,
  • Odpis i ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne,
  • Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Dodatkowe informacje

Informacje o studiach:

e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

tel. 857457522

 

!!! Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (minimum 30 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.