Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Zarządzanie Placówką Medyczną (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-05-23 do 2016-10-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe:
  Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB oraz
  Ogólnopolskie Centrum Badania, Edukacji i Monitorowania Problemów Płodności
 2. Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie placówką medyczną
 3. Czas trwania studiów podyplomowych:  2 semestry
 4. Założenia ogólne:  Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w nowoczesną wiedzę i rozwiązania praktyczne, które pozwolą zoptymalizować funkcjonowanie placówek medycznych i posłużyć do budowania ich przewagi konkurencyjnej oraz wizerunku.
  Studia adresowane do absolwentów wyższych uczelni (w tym medycznych) pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych średniego i wyższego szczebla w podmiotach medycznych, organizacjach i jednostkach zajmujących się nadzorem nad placówkami świadczącymi usługi medyczne.
 5. Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych:  60
 6. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 200      
 7. Program uchwalony na posiedzeniu RW 09.11.2015r. obowiązuje od  roku akademickiego 2015/2016

II. WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Przedmioty Punkty ECTS Egz. / Zal. Razem godz. Wykłady Ćwiczenia
Ekonomia menadżerska 5 egz. 16 12 4
Rachunkowość finansowa i zarządcza 6 egz. 24 24  
Zarządzanie jakością w sektorze zdrowia 6 egz. 24 24  
Odpowiedzialność kierowników podmiotów medycznych 3 zal. z oceną 8 8  
Marketing i analiza rynku 1 zal. 4 4  
Zarządzanie informacją w podmiocie leczniczym 5 egz. 16 8 8
EHR – informatyka w medycynie 5 egz. 16 8 8
Prawne aspekty działalności w sektorze medycznym 6 egz. 24 24  
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze medycznym 4 zal. z oceną 12 12  
Statystyka w biznesie 3 zal. 8 8  
Zarządzanie strategiczne w jednostkach opieki medycznej 4 zal. z oceną 12 12  
Zamówienia publiczne 3 zal. 8 8  
Zarządzanie relacjami z NFZ 3 zal. z oceną 8 8  
Farmakoekonomika i ekonomika świadczeń nielekowych 3 zal. z oceną 8 8  
Zdrowie publiczne 1 zal. 4   4
Zagraniczne modele organizacji ochrony zdrowia – możliwość adaptacji w Polsce 2 zal. 8   8
ogółem 60 0 200 168 32

III. ZASADY, FORMY I WYMIAR ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
wraz z przyporządkowaną im liczbą punktów ECTS (jeżeli program studiów podyplomowych przewiduje realizację praktyk)

Nie dotyczy

IV. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (kandydaci przyjmowani będą do wyczerpania limitu miejsc). Rejestracja odbywa się za pośrednictwem systemu IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów. Bezwzględnym warunkiem do przyjęcia na Studia Podyplomowe jest dostarczenie przez kandydatów wymaganego kompletu dokumentów oraz uiszczenie wpłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł.

Wysokość czesnego

Koszt studiów: 4750 zł (płatny w czterech ratach: 3x1200zł + 1150zł)

Dodatkowe dokumenty

Należy złożyć następujące dokumenty:
- podanie wygenerowane z systemu IRK,
- odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
- ksero: dowodu osobistego i dowodu wpłaty opłaty kwalifikacyjnej

Dodatkowe informacje

Harmonogram rekrutacji:
Rejestracja elektroniczna od 23.05.2016 r. do 30.10.2016 r.
Składanie dokumentów do 01-12.08.2016 r. i 05-30.10.2016r. lub w innym terminie po uzgodnieniu. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą. w pokoju 128,129 w godzinach 8.00-15.00

 Kontakt:

Maria Sidoruk
tel. (085) 745-77-32
15-062 Białystok

ul. Warszawska 63, pok. 128,129
e-mail: maria.sidoruk@uwb.edu.pl