Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Zarządzanie Placówką Medyczną (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-16 do 2017-10-20 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe:
  Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB oraz
  Ogólnopolskie Centrum Badania, Edukacji i Monitorowania Problemów Płodności
 2. Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie placówką medyczną
 3. Czas trwania studiów podyplomowych:  2 semestry
 4. Założenia ogólne:  Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w nowoczesną wiedzę i rozwiązania praktyczne, które pozwolą zoptymalizować funkcjonowanie placówek medycznych i posłużyć do budowania ich przewagi konkurencyjnej oraz wizerunku.
  Studia adresowane do absolwentów wyższych uczelni (w tym medycznych) pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych średniego i wyższego szczebla w podmiotach medycznych, organizacjach i jednostkach zajmujących się nadzorem nad placówkami świadczącymi usługi medyczne.
 5. Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych:  60
 6. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 200      
 7. Program uchwalony na posiedzeniu RW 09.11.2015r. obowiązuje od  roku akademickiego 2015/2016

II. WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Przedmioty Punkty ECTS Egz. / Zal. Razem godz. Wykłady Ćwiczenia
Ekonomia menadżerska 5 egz. 16 12 4
Rachunkowość finansowa i zarządcza 6 egz. 24 24  
Zarządzanie jakością w sektorze zdrowia 6 egz. 24 24  
Odpowiedzialność kierowników podmiotów medycznych 3 zal. z oceną 8 8  
Marketing i analiza rynku 1 zal. 4 4  
Zarządzanie informacją w podmiocie leczniczym 5 egz. 16 8 8
EHR – informatyka w medycynie 5 egz. 16 8 8
Prawne aspekty działalności w sektorze medycznym 6 egz. 24 24  
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze medycznym 4 zal. z oceną 12 12  
Statystyka w biznesie 3 zal. 8 8  
Zarządzanie strategiczne w jednostkach opieki medycznej 4 zal. z oceną 12 12  
Zamówienia publiczne 3 zal. 8 8  
Zarządzanie relacjami z NFZ 3 zal. z oceną 8 8  
Farmakoekonomika i ekonomika świadczeń nielekowych 3 zal. z oceną 8 8  
Zdrowie publiczne 1 zal. 4   4
Zagraniczne modele organizacji ochrony zdrowia – możliwość adaptacji w Polsce 2 zal. 8   8
ogółem 60 0 200 168 32

III. ZASADY, FORMY I WYMIAR ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
wraz z przyporządkowaną im liczbą punktów ECTS (jeżeli program studiów podyplomowych przewiduje realizację praktyk)

Nie dotyczy

IV. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów.