Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Zarządzanie Placówką Medyczną (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-16 do 2017-10-20 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe:
  Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB oraz
  Ogólnopolskie Centrum Badania, Edukacji i Monitorowania Problemów Płodności
 2. Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie placówką medyczną
 3. Czas trwania studiów podyplomowych:  2 semestry
 4. Założenia ogólne:  Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w nowoczesną wiedzę i rozwiązania praktyczne, które pozwolą zoptymalizować funkcjonowanie placówek medycznych i posłużyć do budowania ich przewagi konkurencyjnej oraz wizerunku.
  Studia adresowane do absolwentów wyższych uczelni (w tym medycznych) pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych średniego i wyższego szczebla w podmiotach medycznych, organizacjach i jednostkach zajmujących się nadzorem nad placówkami świadczącymi usługi medyczne.
 5. Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych:  60
 6. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 200      
 7. Program uchwalony na posiedzeniu RW 09.11.2015r. obowiązuje od  roku akademickiego 2015/2016

II. WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Przedmioty Punkty ECTS Egz. / Zal. Razem godz. Wykłady Ćwiczenia
Ekonomia menadżerska 5 egz. 16 12 4
Rachunkowość finansowa i zarządcza 6 egz. 24 24  
Zarządzanie jakością w sektorze zdrowia 6 egz. 24 24  
Odpowiedzialność kierowników podmiotów medycznych 3 zal. z oceną 8 8  
Marketing i analiza rynku 1 zal. 4 4  
Zarządzanie informacją w podmiocie leczniczym 5 egz. 16 8 8
EHR – informatyka w medycynie 5 egz. 16 8 8
Prawne aspekty działalności w sektorze medycznym 6 egz. 24 24  
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze medycznym 4 zal. z oceną 12 12  
Statystyka w biznesie 3 zal. 8 8  
Zarządzanie strategiczne w jednostkach opieki medycznej 4 zal. z oceną 12 12  
Zamówienia publiczne 3 zal. 8 8  
Zarządzanie relacjami z NFZ 3 zal. z oceną 8 8  
Farmakoekonomika i ekonomika świadczeń nielekowych 3 zal. z oceną 8 8  
Zdrowie publiczne 1 zal. 4   4
Zagraniczne modele organizacji ochrony zdrowia – możliwość adaptacji w Polsce 2 zal. 8   8
ogółem 60 0 200 168 32

III. ZASADY, FORMY I WYMIAR ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
wraz z przyporządkowaną im liczbą punktów ECTS (jeżeli program studiów podyplomowych przewiduje realizację praktyk)

Nie dotyczy

IV. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywana się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Wysokość czesnego

Koszt studiów: 4750 zł (płatny w czterech ratach: 3x1200zł + 1150zł)

Dodatkowe dokumenty

Należy złożyć następujące dokumenty:
- podanie wygenerowane z systemu IRK,
- odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
- ksero: dowodu osobistego i dowodu wpłaty opłaty kwalifikacyjnej

Dodatkowe informacje

Harmonogram rekrutacji:
Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą. w pokoju 104 w godzinach 8.00-15.00

 Kontakt:
tel. (085) 745-77-08
E-mail: m.zukowska@uwb.edu.pl