Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Biologiczno-Chemiczny

Studia Podyplomowe Biologii (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-21 do 2017-10-20 23:59:59

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Biologii są studiami kwalifikacyjnymi, skierowanymi do nauczycieli innych specjalności, którzy przygotowują się do nauczania biologii. W czasie studiów słuchacze nabywają i ugruntowują wiedzę biologiczną służącą rozumieniu zjawisk i procesów przebiegających na wszystkich poziomach organizacji życia, a także umiejętność samokształcenia i samodoskonalenia z wykorzystaniem różnych źródeł informacji. Studia doskonalą u słuchaczy umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin biologicznych oraz komunikowania się w procesie nauczania. Podczas studiów słuchacze odbywają praktykę w szkole. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 460 (w tym 60 godz. praktyki w szkołach). Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Biologii słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania biologii w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych.

 

Kwalifikacje Absolwenta

 

Podczas studiów słuchacze nabywają przygotowanie merytoryczne i umiejętności niezbędne do nauczania biologii w szkole podstawowej i w liceum ogólnokształcącym zgodnie z treściami kształcenia zawartymi w podstawie programowej w zakresie przedmiotu biologia w szkole podstawowej i w liceum ogólnokształcącym.

Absolwenci potrafią kształtować postawy badawcze uczniów, poprzez organizowanie zajęć laboratoryjnych, podczas których uczniowie wykonując doświadczenia i obserwacje biologiczne poznają metodykę badań biologicznych. Potrafią kształtować u uczniów umiejętności formułowania problemów badawczych, stawiania hipotez, określać warunki doświadczenia oraz rozróżniać próbę kontrolną i badawczą.

Absolwenci studiów podyplomowych potrafią korzystać w nauczaniu biologii z różnych źródeł i metody pozyskiwania informacji, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnej. Potrafią nauczyć uczniów interpretacji informacji, wyjaśniania zależności przyczynowo - skutkowych między faktami, formułować wnioski, przedstawiać opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi.  Absolwenci potrafią rozwijać zainteresowania biologiczne uczniów i przygotować ich do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

Grupy przedmiotów objętych programem studiów:

Biologia komórki……………………………………19 godz.

Botanika ogólna i systematyczna……………54 godz.

Zoologia bezkręgowców……………………………25 godz.

Zoologia kręgowców ………………………………20 godz.

Dydaktyka biologii……………………………………60 godz.

Hydrobiologia……………………………………………16 godz.

Biochemia…………………………………………………22 godz.

Fizjologia roślin…………………………………………28 godz.

Ekologia…………………………………………………… 28 godz.

Mikrobiologia z immunologią……………………26 godz.

Fizjologia zwierząt i człowieka …………………22 godz.

Biotechnologia …………………………………………14 godz.

Genetyka i mechanizmy ewolucji………………38 godz.

Ochrona przyrody i środowiska…………………16 godz.

Multimedia w edukacji biologicznej……………12 godz.

Praktyki……………………………………………………60 godz.

 

Warunki ukończenia studiów:

1. Spełnienie przez słuchaczy studiów podyplomowych efektów kształcenia wynikających z programu studiów. Zaliczenie studiów odbywa się na podstawie egzaminów i zaliczenia na ocenę poszczególnych przedmiotów. Po ukończeniu studiów słuchacze uzyskają świadectwo potwierdzające ich kwalifikacje do nauczania biologii w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych.

2. Wymagana jest 85% frekwencja na zajęciach przewidzianych programem studiów.

Zasady kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjecie na Studia Podyplomowe Biologii powinien legitymować się dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia (magisterskich), posiadać uprawnienia pedagogiczne.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty przyjmowane będą do momentu zapełnienia limitu miejsc.

Dodatkowe dokumenty

Dokumenty składane przez kandydata na studia podyplomowe:

dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) oraz świadectwo potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne.

Dodatkowe informacje

Dziekanat Wydziału Biologiczno-Chemicznego ul. K. Ciołkowskiego 1K (budynek Instytutu Chemii), pokój 1010, tel. 85-738 82 87

e –mail wbch-bas@uwb.edu.pl, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od. 10.00-14.00

Pracownia Dydaktyki Biologii  Instytut Biologii ul. K. Ciołkowskiego 1J pokój 2044,

tel. 85 738 84 34 e- mail:salina@uwb.edu.pl

oraz http://biologia.biol-chem.uwb.edu.pl (zakładka oferta edukacyjna)