Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-01 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów podyplomowych Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym, w warunkach zmiennego otoczenia.

Słuchacz zdobędzie/rozwinie kwalifikacje z zakresu zarządzania czynnikami produkcji, marketingu i negocjacji.

Pozna m.in. techniki sprzedaży, strategie marketingowe, metody zarządzania strategicznego, zakres prowadzenia negocjacji handlowych.

Zdobędzie kompetencje z zakresu: kooperacji osób na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej przy realizacji złożonych zawodowych działań i projektów, ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, komunikacyjności, elastyczności i otwartości na zmiany, rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz przystosowywania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Ponadto zdobędzie umiejętności posługiwania się słownictwem specjalistycznym z dziedziny nauk ekonomicznych i prawnych w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w dwóch (wybranych) językach obcych w mowie i piśmie. Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje zawodowe i umiejętności językowe pozwolą absolwentom sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem oraz nawiązywać i rozwijać współpracę gospodarczą w skali krajowej i międzynarodowej.

Absolwent studiów może, między innymi:

- pracować w przedsiębiorstwie międzynarodowym i krajowym, jako specjalista w działach: marketingu, finansowym, kadr;

- pracować w przedsiębiorstwie krajowym, jako regionalny specjalista do spraw eksportu;

- prowadzić własną działalność gospodarczą;

- być doradcą ds. finansów i negocjacji handlowych;

- być pracownikiem firm consultingowych

Zasady kwalifikacji

Języki objęte programem studiów w roku akademickim 2017-2018: język angielski, język francuski, język hiszpański.

1) KANDYDAT MUSI SPEŁNIAĆ PONIŻSZE KRYTERIA:

a) mieć ukończone studia wyższe I stopnia, lub II stopnia lub też jednolite magisterskie;

b) złożyć odpowiednie dokumenty( patrz: dodatkowe dokumenty)

 

Uwaga! W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języków (jednego, lub obu objętych programem studiów), kandydata obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna dot. danego języka obcego.

Więcej informacji: adres e-mail:

sekretar@uwb.edu.pl

Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń

Miejsce ogłoszenia wyników

Instytut Neofilologii, ul. Liniarskiego 3 – tel.85-745 75 16

Wysokość czesnego

3000 zł (za dwa semestry)

Dodatkowe dokumenty

• podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu IRK),

• CV oraz kserokopię dowodu osobistego,

• dwa zdjęcia (6,5 x 4,5),

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia, lub II stopnia lub też jednolitych magisterskich wraz z suplementem,

•dokument potwierdzający znajomość dwóch języków obj programem studiów podyplomowych: oceną na świadectwie maturalnym (poziom podstawowy/poziom rozszerzony), dyplomem językowym, certyfikatem językowym lub rozmową kwalifikacyjną

Termin składania dokumentów: 1-15 września 2017 r.

Dodatkowe informacje

Kandydaci powinni zarejestrować się pod adresem https: //irk-sp.uwb.edu.pl/

Po rejestracji należy złożyć wymagane dokumenty w Instytucie Neofilologii Wydziału Filologicznego UwB przy ul. Liniarskiego 3, (pokój 12)  Białystok, tel. 85 745 75 16.