Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (rok akademicki 2017/2018) - semestr letni

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-12-11 do 2018-03-09 23:59:59

Opis

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do kompleksowej realizacji zadań wychowawczo – opiekuńczych i kształcących jako nauczyciel w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i kl. I-III szkoły podstawowej

      Zakłada się, że słuchacz zdobędzie kompetencje w zakresie:
      • dydaktycznym i prakseologicznym: planować i organizować zintegrowany proces kształcenia odwołując się do najnowszych koncepcji edukacyjnych; stosować aktywizujące strategie kształcenia w pracy z małym uczniem; projektować i organizować zajęcia dla dzieci ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu; monitorować i oceniać zmiany rozwojowe dzieci oraz stosownie modyfikować ofertę programową na poziomie wczesnej edukacji
     • wychowawczo-społecznym: planować i projektować indywidualne programy pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem, grupą przedszkolną i klasą szkolną; uruchamiać i sterować mechanizmami wewnątrzgrupowymi; współpracować z innymi nauczycielami i rodzicami w organizowaniu aktywności przedszkolnej i szkolnej dziecka; przygotować dziecko do uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej
     • komunikacyjnym: nawiązywać i podtrzymywać bliskie relacje z indywidualnym dzieckiem, grupą przedszkolną oraz klasą, doskonalić interakcje z podmiotami odpowiedzialnymi za jakość edukacji dziecka oraz jakość pracy placówki oświatowej;
     • informacyjno-medialnym: wykorzystywać współczesne technologie informatyczne w pracy dydaktycznej i wychowawczej
     • kreatywnym: uzasadnić potrzebę ustawicznego wzbogacania swych osobistych i zawodowych kompetencji; dostrzegać potrzebę elastycznego i innowacyjnego funkcjonowania w roli nauczyciela małego ucznia.

 

Brak limitu (minimum 25 chętnych kandydatów do utworzenia grupy

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe ma ukończone studia co najmniej I stopnia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych oraz posiada kwalifikacje pedagogiczne.

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów.

Dodatkowe dokumenty

  • Formularz podania o przyjęcie na wybraną specjalność (wydrukowany z systemu IRK) ,
  • Odpis i ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • Dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne

Dodatkowe informacje

Informacje o studiach:

e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

tel. 85 745 75 22

pokój A 15