Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna (rok akademicki 2017/2018) - semestr letni

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-12-11 do 2018-03-09 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich lub licencjackich posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach wsparcia dziennego.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli, pedagogów i wychowawców do kompleksowej realizacji zadań w zakresie terapii pedagogicznej w szczególności:

- nabycie i doskonalenie kompetencji w zakresie diagnozowania trudności szkolnych,

- zapoznanie się z narzędziami diagnozy trudności szkolnych,

- zapoznanie się z metodami diagnozy ryzyka występowania trudności szkolnych u dzieci (ryzyko dysleksji),

- zapoznanie się z metodami profilaktyki powstawania trudności w uczeniu się,

- przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu (o charakterze dyslektycznym)

- poznanie podstawowych metod diagnozy i terapii pedagogicznej,

- nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zmysłową (słuchową i wzrokową) w środowisku szkolnym,

- przygotowanie do pracy polisensorycznej z dziećmi i młodzieżą przejawiającą trudności szkolne,

- zapoznanie z metodami współpracy na poziomie: rodzina –szkoła - poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

 

Potencjalne miejsca pracy: gabinety terapii pedagogicznej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, instytucje oświatowe, placówki wsparcia dziennego (m.in. świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne), instytucje opiekuńczo – wychowawcze typu interwencyjnego, socjalizacyjnego, rodzinnego, placówki wielofunkcyjne, świetlice, bursy oraz internaty.

 

Brak limitu (minimum 25 chętnych kandydatów do utworzenia grupy).

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe ma ukończone studia co najmniej I stopnia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych oraz posiada kwalifikacje pedagogiczne.

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Internetowa Rejestracja Kandydatów  (www.irk-sp.uwb.edu.pl)

Dodatkowe dokumenty

  • Formularz podania o przyjęcie na wybraną specjalność (wydrukowany z systemu IRK) ,
  • Odpis i ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • Dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne

Dodatkowe informacje

Informacje o studiach:

e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

tel. 85 745 75 22

pokój A 15