Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Biologiczno-Chemiczny

Studia Podyplomowe Biologii (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-07-02 do 2018-10-20 23:59:59

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Biologii są studiami kwalifikacyjnymi, skierowanymi do nauczycieli innych specjalności, którzy przygotowują się do nauczania biologii. W czasie studiów słuchacze nabywają i ugruntowują wiedzę biologiczną służącą rozumieniu zjawisk i procesów przebiegających na wszystkich poziomach organizacji życia, a także umiejętność samokształcenia i samodoskonalenia z wykorzystaniem różnych źródeł informacji. Studia doskonalą u słuchaczy umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin biologicznych oraz komunikowania się w procesie nauczania. Podczas studiów słuchacze odbywają praktykę w szkole. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 460 (w tym 60 godz. praktyki w szkołach). Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Biologii słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania biologii w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych.

Kwalifikacje Absolwenta

 

Podczas studiów słuchacze nabywają przygotowanie merytoryczne i umiejętności niezbędne do nauczania biologii w szkole podstawowej i w liceum ogólnokształcącym zgodnie z treściami kształcenia zawartymi w podstawie programowej w zakresie przedmiotu biologia w szkole podstawowej i w liceum ogólnokształcącym.

Absolwenci potrafią kształtować postawy badawcze uczniów, poprzez organizowanie zajęć laboratoryjnych, podczas których uczniowie wykonując doświadczenia i obserwacje biologiczne poznają metodykę badań biologicznych. Potrafią kształtować u uczniów umiejętności formułowania problemów badawczych, stawiania hipotez, określać warunki doświadczenia oraz rozróżniać próbę kontrolną i badawczą.

Absolwenci studiów podyplomowych potrafią korzystać w nauczaniu biologii z różnych źródeł i metody pozyskiwania informacji, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnej. Potrafią nauczyć uczniów interpretacji informacji, wyjaśniania zależności przyczynowo - skutkowych między faktami, formułować wnioski, przedstawiać opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi.  Absolwenci potrafią rozwijać zainteresowania biologiczne uczniów i przygotować ich do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

 

Grupy przedmiotów objętych programem studiów:

Biologia komórki……………………………………….. 19 godz.

Botanika ogólna i systematyczna………………………..54 godz.

Zoologia bezkręgowców………………………………...25 godz.

Zoologia kręgowców ……………………………………20 godz.

Dydaktyka biologii……………………………………....60 godz.

Hydrobiologia…………………………………………....16 godz.

Biochemia………………………………………………. 22 godz.

Fizjologia roślin………………………………………… 28 godz.

Ekologia………………………………………………… 28 godz.

Mikrobiologia z immunologią………………………….. 26 godz.

Fizjologia zwierząt i człowieka ………………………... 22 godz.

Biotechnologia ……………………..................................14 godz.

Genetyka i mechanizmy ewolucji………………………. 38 godz.

Ochrona przyrody i środowiska………………………….16 godz.

Multimedia w edukacji biologicznej……………………. 12 godz.

Praktyki…………………………………………………..60 godz.

 

Warunki ukończenia studiów:

1. Spełnienie przez słuchaczy studiów podyplomowych efektów kształcenia wynikających z programu studiów. Zaliczenie studiów odbywa się na podstawie egzaminów i zaliczenia na ocenę poszczególnych przedmiotów. Po ukończeniu studiów słuchacze uzyskają świadectwo potwierdzające ich kwalifikacje do nauczania biologii w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych.

2. Wymagana jest 85% frekwencja na zajęciach przewidzianych programem studiów

Zasady kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjecie na Studia Podyplomowe Biologii powinien legitymować się dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia (magisterskich), posiadać uprawnienia pedagogiczne.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty przyjmowane będą do momentu zapełnienia limitu miejsc.

Dodatkowe dokumenty

Dokumenty składane przez kandydata na studia podyplomowe:

dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) oraz świadectwo potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne.

Dodatkowe informacje

Miesiąc

Dyżury

Miejsce

Telefon

e-mail

Lipiec

Wrzesień

Październik

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od. 10.00-14.00

Dziekanat Wydziału Biologiczno-Chemicznego ul. K. Ciołkowskiego 1K (budynek Instytutu Chemii), pokój 1010

tel.

85-738 82 87

 

e –mail

wbch-bas@uwb.edu.pl

Czerwiec

Wrzesień

Październik

środa 

11.00-12.30

Pracownia Dydaktyki Biologii  Instytut Biologii ul. K. Ciołkowskiego 1J pokój 2044,

 

tel.

85 738 84 34

e-mail

salina@uwb.edu.pl