Uniwersytet w Białymstoku / Centrum Edukacji Ustawicznej

Kwalifikacje pedagogiczne - absolwenci (rok akademicki 2018/2019)

System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-09-28 do 2019-02-13 23:59:59

Limit miejsc

60

Język wykładowy

polski

Opis

Kwalifikacje pedagogiczne to nabycie wiedzy i umiejętności
z psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, poprzez udział w zajęciach w wymiarze 270 godzin w powiązaniu
z kierunkiem kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną, w wymiarze 150 godzin.

Zajęcia trwają 3 semestry. Zajęcia teoretyczne realizowane są
w I i II semestrze i odbywają się w Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku, zaś III semestr obejmuje realizację praktyk w szkołach.

Nabyte kwalifikacje pedagogiczne uprawniają do nauczania przedmiotu zgodnego z wykształceniem kierunkowym np. matematyki, biologii w szkołach podstawowych, liceach, technikach, szkołach policealnych.

O przyjęcie na kwalifikacje pedagogiczne mogą ubiegać się absolwenci UwB i innych uczelni, oraz studenci studiów II stopnia innych uczelni, których efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczania przedmiotu.