Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-07-25 do 2018-10-10 23:59:59

Limit miejsc

32

Język wykładowy

polski

Opis

Celem Studiów Podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” jest wyposażenie absolwenta w ustrukturyzowaną oraz aktualną wiedzę, a także praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Polsce, w tym w szczególności z zasadami zatrudniania i zwalniania pracowników w warunkach różnych typów umów, wynagradzania, czasu pracy, urlopów, obowiązków pracodawcy i pracownika, zasadami ustalania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, obowiązkami płatników składek i zasadami ich kontroli, ogólnymi zasadami rozstrzygania sporów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Studia kierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności tych, które zajmują się nią w praktyce: pracodawców, kierowników i pracowników działów kadr, menedżerów oraz osób, które rozważają możliwość zmiany kwalifikacji i zatrudnienia. 

Merytoryczna zawartość studiów obejmuje cztery moduły, w których uwzględnione zostały takie aspekty, jak: prawo pracy, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego prawa pracy (a zwłaszcza regulacje w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników z uwzględnieniem różnych typów form zatrudnienia, wynagradzania, czasu pracy, urlopowania); prawa ubezpieczeń społecznych zwłaszcza w kontekście relacji pracodawca – pracownik – ZUS; wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi oraz moduł zajęć praktycznych, kładący nacisk na umiejętności interpretacji zapisów prawa pracy zwłaszcza w kontekście rozliczania wynagrodzeń i jego pochodnych, w tym składek na ubezpieczenia społeczne.

Zasady kwalifikacji

1. Słuchaczem Studiów Podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” może zostać absolwent studiów I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

2. Studia Podyplomowe „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” kierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów.

3. Rekrutacja na Studia Podyplomowe „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” odbywa się w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów).

4. Warunkiem przystąpienia do procedury rekrutacyjnej jest wniesienie przez Kandydata opłaty rekrutacyjnej.

 

5. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc (32 miejsca).

 

6. Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów:

- podanie (wydruk ze strony IRK),

- odpis dyplomu,

- ksero dowodu osobistego,

- ksero dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

7. Termin rekrutacji ogłaszany jest na stronie internetowej Wydziału Ekonomii i Zarządzania najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem rekrutacji.

Wysokość czesnego

3800 zł

Dodatkowe informacje

Składanie dokumentów

do 2018-10-11 (9.30-13.30, pok. 106)