Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Matematyki i Informatyki

Studia Podyplomowe Matematyki (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-07-01 do 2018-09-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia trwają trzy semestry i obejmują czterysta czterdzieści godzin zajęć, w tym dydaktykę matematyki i praktyki zawodowe.

Celem studiów jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu matematyki wyższej oraz wdrożenie do dalszego samokształcenia. Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiający uzyskanie uprawnień do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu. Nie zapewniają przygotowania pedagogicznego. Studia są przeznaczone dla nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub magisterskich na kierunku innym niż matematyka.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet w Białymstoku.

Zasady kwalifikacji

Sposób rekrutacji: ciągły. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie minimum dwudziestu kandydatów.

Kandydat powinien być absolwentem studiów wyższych drugiego stopnia lub magisterskich, mieć przygotowanie pedagogiczne oraz posiadać następujące kompetencje:

 

I

Kompetencje w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania matematyki  jako kolejnego przedmiotu

1

Wykonuje podstawowe operacje na macierzach. Potrafi wyznaczyć macierz odwrotną. Umie obliczać wyznaczniki i zna ich własności.

2

Rozwiązuje układy równań liniowych o stałych współczynnikach. Posługuje się geometryczną interpretacją rozwiązań.

3

Zna co najmniej jeden język obcy na poziomie średniozaawansowanym (B2).

4

Zna podstawy technik obliczeniowych i programowania oraz rozumie ich ograniczenia.

5

Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 586)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą e-mail lub telefonicznie.

Dodatkowe dokumenty

Od kandydata wymagane są następujące dokumenty:

a) dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych;

b) kwestionariusz osobowy – z systemu IRK;

c) dokument potwierdzający nabycie uprawnień pedagogicznych.

Ponadto kandydat powinien udokumentować swoje kompetencje w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania matematyki  jako kolejnego przedmiotu wymienione powyżej w zasadach kwalifikacji (na przykład potwierdzoną kopią indeksu z zaliczonymi przedmiotami: informatyka, język obcy, algebra liniowa (lub przedmiot zawierający w swoich treściach elementy algebry liniowej)). Możliwe jest też potwierdzenie wspomnianych kompetencji na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem studiów w indywidualnie ustalonym terminie przed zakończeniem rekrutacji.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Matematyki  UwB, ul. Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok, p. 3005 w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku, osobiście lub przesłać pocztą.

Dodatkowe informacje

40 zł opłaty rekrutacyjnej należy dokonać po otrzymaniu przez kandydata informacji od kierownika SPM o uruchomieniu semestru. Dowód wpłaty należy okazać na pierwszym zjeździe lub przesłać pocztą e-mail na adres: margitt@math.uwb.edu.pl.

Zajęcia odbywają się systemem zjazdów sobotnio-niedzielnych na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy ul. Ciołkowskiego 1M.

Wykładowcami SPM są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Matematyki i Informatyki UwB. 

Szczegółowych informacji udziela kierownik SPM dr Małgorzata Hryniewicka, e-mail: margitt@math.uwb.edu.pl lub Sekretariat Instytutu Matematyki, tel. 85-738-82-79.

40 zł opłaty rekrutacyjnej należy dokonać po otrzymaniu przez kandydata informacji od kierownika SPM o uruchomieniu semestru. Dowód wpłaty należy okazać na pierwszym zjeździe lub przesłać pocztą e-mail na adres: margitt@math.uwb.edu.pl.