Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Matematyki i Informatyki

Studia Podyplomowe Metody statystyczne i analiza danych (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-09-01 do 2018-09-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia trwają dwa semestry i obejmują dwieście godzin zajęć, w tym w tym większość (176 godz.) w laboratorium komputerowym. Studia mają charakter doskonalący, umożliwiający podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu stosowania metod statystycznych i analizy danych.

Studia adresowane są do absolwentów uczelni wyższych (studiów I lub II stopnia lub inżynierskich lub magisterskich), wykorzystujących w pracy zawodowej metody i narzędzia statystyczne, chcących pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu analiz statystycznych, prezentacji i interpretacji ich wyników oraz metod modelowania i prognozowania zjawisk rynkowych. W szczególności przydatne one będą dla pracowników administracji publicznej, urzędów, banków, sektora ubezpieczeń i handlu.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania analiz statystycznych wykorzystywanych na potrzeby administracji państwowej i publicznej a także biznesu, sporządzania raportów statystystycznych i wizualizacji zebranych danych a także wyposażenie słuchaczy w umiejętność wyboru i stosowania narzędzi informatycznych do analizy i eksploracji danych.

Zajęcia prowadzone z zastosowaniem narzędzi informatycznych i nowoczesnego oprogramowania (SPSS, pakiet R, Excel) mają na celu przygotowanie słuchaczy do lepszego wykorzystania tych narzędzi w pracy zawodowej.

Ogólna liczba punktów ECTS: 60.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet w Białymstoku.

Zasady kwalifikacji

Sposób rekrutacji: ciągły.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywana się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Kandydat powinien być absolwentem studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub inżynierskich lub magisterskich.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie minimum piętnastu kandydatów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą e-mail lub telefonicznie.

Dodatkowe dokumenty

Od kandydata wymagane są następujące dokumenty:

a) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
b) kwestionariusz osobowy – z systemu IRK;
c) Kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Matematyki UwB, ul. Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok, p. 3005 w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku, osobiście lub przesłać pocztą.

Zajęcia odbywają się systemem zjazdów sobotnio-niedzielnych na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy ul. Ciołkowskiego 1M.

Wykładowcami Studiów Podyplomowych są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Matematyki i Informatyki UwB oraz specjaliści spoza UwB.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Instytutu Matematyki, e-mail: office@math.uwb.edu.pl tel. 85-738-82-79.