Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-04-12 do 2018-12-07 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów co najmniej I stopnia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych i posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do pracy z dzieckiem w wieku od 3 do 10 roku życia.

Program studiów obejmuje: najnowsze tendencje edukacyjne w edukacji małego dziecka, różne formy edukacji instytucjonalnej małego dziecka, kształtowanie jego kompetencji językowych i matematycznych, rozwijanie ekspresji artystycznej małego dziecka w systemie zintegrowanym. Integralną częścią programu kształcenia jest praktyka pedagogiczna w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Absolwent jest przygotowany do kompleksowej realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych i kształcących jako nauczyciel w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych dla dzieci 5/6-letnich i kl. I-III szkoły podstawowej. Posiada wysoki zakres kompetencji w zakresie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej oraz zintegrowanej metodyki pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi planować, organizować i realizować program nauczania skoncentrowany na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami w zakresie: wspierania harmonijnego rozwoju dziecka, indywidualizowania procesu nauczania, zaspokajania szczególnych potrzeb edukacyjnych dzieci, organizowania życia społecznego na poziomie grupy wiekowej w przedszkolu/szkole i środowisku lokalnym, współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami, prowadzenia zajęć edukacyjnych, rozwijania zainteresowań poznawczych oraz wspierania rozwoju intelektualnego dzieci poprzez umiejętny dobór metod aktywizujących i technik nauczania-uczenia się oraz środków dydaktycznych (w tym komputera). Potrafi monitorować i oceniać zmiany rozwojowe dzieci oraz stosownie modyfikować ofertę programową, wspierając zdolności, uzdolnienia oraz postawy twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć ukończone studia licencjacie lub magisterskie z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.

lub

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć tytuł licencjata lub magistra uzyskany po ukończeniu kierunku pedagogika albo na kierunku lokowanym w innych obszarach wiedzy, pod warunkiem posiadania potwierdzonych kwalifikacji nauczycielskich.

oraz

Rejestracja w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) i złożenie kompletu dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Internetowa Rejestracja Kandydatów (www.irk-sp.uwb.edu.pl) – 13 listopada 2018r.

Wysokość czesnego

Odpłatność za jeden semestr studiów wynosi: 1500 zł (łącznie 4500 zł) Możliwość rozłożenia czesnego na raty

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe (formularz wydrukowany osobistego konta z systemu IRK),
  • ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu),
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie

Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów

Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (20 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

W sytuacji niewystarczającej liczby uczestników zaproponowany zostanie kandydatom inny kierunek studiów, który został uruchomiony.

Dodatkowe informacje


Dziekanat Studiów Podyplomowych - pokój A15
tel.: (85) 745 75 22, e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl