Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Administracja publiczna (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-28 do 2018-11-16 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Kierownik studiów:  dr Dominik Kościuk

Studia Podyplomowe Administracja Publiczna

Studia Podyplomowe Administracja Publiczna są kierunkiem mającym na celu kształcenie absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich z zakresu podstawowych zasad funkcjonowania administracji publicznej, zarówno państwowej jak i samorządowej.

 

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych, jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy  w administracji.

 

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu struktury  i funkcjonowania administracji publicznej, funkcjonowania organów administracji, procedur, egzekucji oraz praktyki wydawania decyzji administracyjnych.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry 196 - godz. wykładów i ćwiczeń

Koszt uczestnictwa: opłata wpisowa 85 zł

 

 

Wykaz przedmiotów:

Moduł  I – Zagadnienia ogólne

- Wstęp do prawa – zasady legislacji

- Ustrój administracji publicznej

- Podstawy prawa konstytucyjnego

- Prawo cywilne w administracji

- Wstęp do zagadnienia interakcji prawa publicznego i prywatnego  

Moduł  II – Prawo administracyjne – część ogólna

- Podstawowe instytucje prawa administracyjnego

- Źródła prawa administracyjnego

- Wykładnia i interpretacja prawa administracyjnego

- Prawo do dobrej administracji

- Instrukcja kancelaryjna

- Prawne formy działania administracji

Moduł  III – Regulacje europejskie w administracji

- System prawny i instytucjonalny UE

- Korzystanie z funduszy unijnych w Administracji 

Moduł  IV – Prawo w samorządzie terytorialnym

- Prawo samorządu terytorialnego

- Tworzenie prawa miejscowego

- Prawo urzędnicze

- Budżet i finanse samorządowe 

Moduł  V – Procedury w administracji

- Postępowanie administracyjne

- Egzekucja administracyjna

- Kontrola i nadzór z elementami kontroli zarządczej w administracji

- Postępowanie przed sądami administracyjnymi 

Zasady ukończenia studiów: uczestnik otrzyma dyplom ukończenia studiów wydany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jeżeli:

- zaliczył na ocenę  poszczególne moduły przedmiotowe

- był obecny na min. 80 % zajęć. 

Zasady kwalifikacji

Wymagania formalne: uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

  • ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie
  • dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK)
  • dokonały opłaty rekrutacyjnej (85zł na konto wskazane przez system IRK w trakcie rejestracji)
  • złożyły wymagany komplet dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wdział Prawa Uniwersytet w Białymstoku

Wysokość czesnego

3.700 zł. płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach

Dodatkowe dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji

odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe informacje

Kontakt:
sekretariat studiów podyplomowych, pok. 202
poniedziałek-środa oraz piątek w godz. 10.00 – 14.00

czwartek - nieczynny

tel.: (85) 745 71 73
e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

W okresie urlopowym (16.07.2018r. - 3.08.2018r.) informacje będą udzielane tylko telefonicznie (85 745 72 01) w dniach:

16 lipca w godz. 10.00-13.00

17,18,19 lipca w godz. 9.30-14.30

20 lipca w godz. 10.00-13.30

23, 24 lipca w godz. 9.30-14.30

25,26,27,30,31 lipca w godz. 10.00-13.00

1,2,3 sierpnia w godz. 10.00-13.00

Harmonogram rekrutacji:

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

 

Rekrutacja podstawowa

  • 28.05 – 30.09.2018r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej,
  • 28.05 – 13.07.2018r.  oraz
...
(liczba słów w pełnym opisie: 210)
+pokaż więcej informacji