Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-28 do 2018-11-16 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Kierownik studiów:  dr Maciej Etel

Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe wpisują się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005r., Nr 164, poz. 1365 ze zm.).

 

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych, prawa, administracji, ekonomii oraz pokrewnych, jak również pracowników izb i urzędów skarbowych, spółek doradztwa skarbowego, Ministerstwa Finansów, samorządowych służb finansowych w tym skarbników gminnych oraz osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego.

 

Podstawowym celem Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe jest wyposażenie absolwenta w wiedzę niezbędną do wykładni i stosowania prawa podatkowego, a tym samym przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego. W toku studiów słuchaczom przekazywana jest teoretyczna i praktyczna wiedza niezbędna dla złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego na doradcę podatkowego oraz późniejszego wykonywania zawodu. Jest to przede wszystkim wiedza i umiejętności z zakresu prawa podatkowego (w aspekcie materialnym i proceduralnym) uzupełniana o podstawy wiedzy o prawie, elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia praktyczne, m in. Prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym.

 

Niewątpliwym atutem studiów jest fakt, iż przedmioty realizowane w toku studiów prowadzone są przez praktyków oraz  kadrę dydaktyczną Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku niejednokrotnie łączącą wiedzę akademicką z praktyką sędziowską, radcowską czy adwokacką.

 

Absolwent Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe powinien posiadać wiedzę niezbędną do wykładni i stosowania prawa podatkowego. Tym samym powinien być przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu, a uprzednio złożenia z wynikiem pozytywnym  egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

 

Wiedza, którą powinien dysponować absolwent studiów obejmuje przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa podatkowego (w aspekcie materialnym i proceduralnym) dopełnioną o podstawy wiedzy o prawie, elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. Szczególny nacisk w toku studiów przykładany jest do elementów praktycznych, m in. Prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. W konsekwencji absolwent studiów dysponuje zarówno wiedzą teoretyczną jak i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi przy wykonywaniu zawodu.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry 248 - godz. wykładów i ćwiczeń

Koszt uczestnictwa: opłata wpisowa 85 zł

 

PROGRAM STUDIÓW

Wykaz przedmiotów:

Moduł  I – Przepisy prawa w praktyce doradcy podatkowego

- źródła prawa i wykładnia prawa

- podstawy prawa cywilnego

- podstawy prawa gospodarczego

- podstawy międzynarodowego prawa podatkowego

- prawo celne i dewizowe

- przepisy o doradztwie podatkowym

- etyka doradcy podatkowego

Moduł  II – Zobowiązania i postępowanie podatkowe

- zobowiązania podatkowe

- postępowanie podatkowe

Moduł  III – Ekonomiczne aspekty prawa podatkowego

- rachunkowość

- analiza finansowa

- ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg

Moduł  IV – Administracyjne aspekty prawa podatkowego

- egzekucja administracyjna

- administracja finansowa i kontrola skarbowa

- zaskarżanie i kontrola decyzji podatkowych

- orzecznictwo w sprawach podatkowych

- prawo karne skarbowe

Moduł  V – Podatki stanowiące dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- podatek dochodowy od osób prawnych

- ryczałty podatkowe

- podatek VAT

- podatek akcyzowy

- podatek od gier

Moduł  VI – Podatki stanowiące dochód budżetu gminy

- podatek od spadków i darowizn

- podatek od czynności cywilno – prawnych

- podatki i opłaty lokalne

- opłata skarbowa

Zasady ukończenia studiów: uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jeżeli:

-         obecność na zajęciach w wymiarze min. 70 %

-         zaliczenie (egzamin w formie testu) na ocenę z poszczególnych modułów (bloków) przedmiotowych – średnia ocen jest oceną końcową na świadectwie ukończenia Studiów

Zasady kwalifikacji

Wymagania formalne: uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

  • ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie
  • dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK)
  • dokonały opłaty rekrutacyjnej (85zł na konto wskazane przez system IRK w trakcie rejestracji)
  • złożyły wymagany komplet dokumentów.

Wysokość czesnego

4.000 zł płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach

Dodatkowe dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji
  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe informacje

Kontakt:
sekretariat studiów podyplomowych, pok. 202
poniedziałek-środa oraz piątek w godz. 10.00 – 14.00

czwartek - nieczynny

tel.: (85) 745 71 73
e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

W okresie urlopowym (16.07.2018r. - 3.08.2018r.) informacje będą udzielane tylko telefonicznie (85 745 72 01) w dniach:

16 lipca w godz. 10.00-13.00

17,18,19 lipca w godz. 9.30-14.30

20 lipca w godz. 10.00-13.30

23, 24 lipca w godz. 9.30-14.30

25,26,27,30,31 lipca w godz. 10.00-13.00

1,2,3 sierpnia w godz. 10.00-13.00

Harmonogram rekrutacji:

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

 

Rekrutacja podstawowa

  • 28.05 – 30.09.2018r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej,
  • 28.05 – 13.07.2018r.  oraz
...
(liczba słów w pełnym opisie: 209)
+pokaż więcej informacji