Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-28 do 2018-11-16 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Kierownik studiów:  dr Arkadiusz Bieliński

Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych

Mediacje sądowe są kierunkiem mającym na celu kształcenie przyszłych mediatorów sądowych oraz innych osób profesjonalnie zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu konfliktów. Obszerne moduły zajęć praktycznych mają przygotować do praktycznego wykonywania roli mediatora. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza  kierunków: prawo, psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia.

Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest zarówno teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pozasądowego rozwiązywania konfliktów społecznych w ramach alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz prowadzenia mediacji w różnych dziedzinach, a zwłaszcza w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych czy też karnych.

Plan studiów obejmuje realizację zagadnień ujętych w pięć modułów tematycznych na co oprócz omówienia regulacji prawnych składają się wykłady oraz zajęcia warsztatowe w zakresie psychologicznych i osobowościowych aspektów negocjacji, mediacji oraz komunikacji międzyludzkiej. 

 

Czas trwania studiów: 2 semestry 160 - godz. wykładów i ćwiczeń

Koszt uczestnictwa: opłata wpisowa 85 zł

 

 

PROGRAM STUDIÓW

Wykaz przedmiotów:

Przedmioty

Zagadnienia programowe

Moduł I – Podstawy i zasady wybranych gałęzi prawa w aspekcie mediacji

- Istota i cel pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów                                                      

- Podstawy i zasady prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego w aspekcie    mediacji

- Podstawy i zasady prawa karnego i postępowania karnego w aspekcie mediacji                

- Podstawy i zasady prawa gospodarczego a mediacje                                                               

- Mediacje w sprawach z zakresu prawa rodzinnego                                                                  

- Mediacje w sprawach z zakresu prawa pracy                                                                             

Moduł II – Psychologiczne aspekty mediacji

- Psychologia społeczna                                                                                                                   

- Podstawy psychologii osobowości                                                                                                

- Elementy psychohigieny – trening                                                                                            

- Elementy terapii uzależnień                                                                                                         

Moduł III – Osobowościowe aspekty mediacji

- Mechanizmy stresu i kłamstwa                                                                                                    

- Analiza i sposoby diagnozy konfliktów                                                                                        

- Autoprezentacja i kreowanie wizerunku                                                                                     

- Negocjacje i mediacje /wprowadzenia/                                                                                      

Moduł IV – Negocjacje i mediacje, komunikacja międzyludzka

- Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej                                                                          

- Trening negocjacji                                                                                                                          

- Trening mediacji                                                                                                                              

 

 

Zasady ukończenia studiów: uczestnik otrzyma dyplom ukończenia studiów wydany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jeżeli:

- zaliczył na ocenę  poszczególne moduły przedmiotowe

- był obecny na min. 80 % zajęć.

Zasady kwalifikacji

Wymagania formalne: uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

  • ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie
  • dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK)
  • dokonały opłaty rekrutacyjnej (85zł na konto wskazane przez system IRK w trakcie rejestracji)
  • złożyły wymagany komplet dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wdział Prawa Uniwersytet w Białymstoku

Wysokość czesnego

3.700 zł płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach

Dodatkowe dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji
  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe informacje

Kontakt:
sekretariat studiów podyplomowych, pok. 202
poniedziałek-środa oraz piątek w godz. 10.00 – 14.00

czwartek - nieczynny

tel.: (85) 745 71 73
e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

W okresie urlopowym (16.07.2018r. - 3.08.2018r.) informacje będą udzielane tylko telefonicznie (85 745 72 01) w dniach:

16 lipca w godz. 10.00-13.00

17,18,19 lipca w godz. 9.30-14.30

20 lipca w godz. 10.00-13.30

23, 24 lipca w godz. 9.30-14.30

25,26,27,30,31 lipca w godz. 10.00-13.00

1,2,3 sierpnia w godz. 10.00-13.00

Rekrutacja podstawowa

  • 28.05 – 30.09.2018r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej,
  • 28.05 – 13.07.2018r.  oraz 6.08 – 30.09.2018r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pok. 202
...
(liczba słów w pełnym opisie: 193)
+pokaż więcej informacji