Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Prawo i procedury administracyjne w energetyce (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-28 do 2018-09-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Kierownik studiów:  dr Krzysztof Teszner

Studia Podyplomowe:  Prawo i procedury administracyjne w energetyce

 

Prawo i procedury administracyjne w energetyce to kierunek mający na celu wykształcenie profesjonalnego pracownika, tj. osoby posiadającą gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu Prawa i procedur administracyjnych w energetyce. Studia są przeznaczone dla pracowników spółek sektora elektroenergetycznego, ciepłownictwa i gazownictwa stosujących przepisy Prawa Energetycznego oraz realizujących obowiązki względem URE, a także do absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, europeistyka,   planujących zajmować się Prawem energetycznym  w pracy zawodowej.

 

Zasadniczym celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do realizowania obowiązków zawodowych w zgodzie z przepisami regulacji prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej oraz wymaganiami stawianymi przez regulatora – Prezesa URE

 

Plan studiów obejmuje trzy moduły, na które składają się wykłady w przedmiocie szczegółowych regulacji prawnych dotyczących działań administracji oddziałujących na funkcjonowanie przedsiębiorstw branży energetycznej, oraz zajęcia warsztatowe (studium przypadku, orzecznictwo sądów).

 

Czas trwania studiów: 2 semestry 150 - godz. wykładów i ćwiczeń

Koszt uczestnictwa: opłata wpisowa 85 zł

 

PROGRAM STUDIÓW

Wykaz przedmiotów:

Zagadnienia programowe

 
 

Moduł 1  - Zagadnienia ustrojowe i materialnoprawne

 
 1. Źródła prawa i wykładnia prawa administracyjnego

/ze szczególnym uwzględnieniem dyrektyw i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w przedmiocie energetyki/

 1. Podstawowe instytucje prawa administracyjnego
 2. Ustrój organów administracji publicznej

/z uwzględnieniem pozycji ustrojowej, zadań i kompetencji Prezesa URE jako krajowego regulatora/

 1. Swoboda działalności gospodarczej a działalność reglamentowana
 2. Prawne formy działania administracji
 3. Kontrola i nadzór w administracji publicznej
 

 

 

Moduł 2  - Zagadnienia szczegółowe (specjalistyczne)

 
 1. Prawo energetyczne
 2. Bezpieczeństwo energetyczne
 3. Alternatywne źródła energii
 4. Nowe  rozwiązania w zakresie tzw. trójpaku energetycznego

/Prawo energetyczne, Prawo gazowe, Ustawa o odnawialnych źródłach energii/

 1. Podatki w energetyce jako niezbędny składnik kalkulacji taryf

/pojęcie budynku i budowli na potrzeby opodatkowania, opodatkowanie infrastruktury energetycznej podatkami samorządowymi, problematyka opodatkowania nielegalnego poboru energii VAT i akcyzą – analiza i orzecznictwo, zbycie infrastruktury energetycznej a podatek VAT/

 1. Ochrona powietrza i klimatu – prawa do emisji
 

Moduł 3  - Zagadnienia proceduralne

 
 1. Postępowanie administracyjne w przedmiocie udzielania, zmiany i cofania koncesji
 2. Świadectwa pochodzenia energii i biogazu
 3. Procedura ustalania i zatwierdzania taryf dla energii i paliw gazowych
 4. Kontrola przedsiębiorstw energetycznych
 5. Sankcje jako narzędzie dyscyplinujące przestrzeganie przepisów Prawa energetycznego. Odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych
 6. Procedura ustanawiania korytarzy przesyłowych oraz służebności przesyłu
 7. Wybrane zagadnienia postępowania sądowo administracyjnego
 

 

 

Zasady ukończenia studiów: uczestnik otrzyma dyplom ukończenia studiów wydany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jeżeli:

- zaliczył na ocenę  poszczególne moduły przedmiotowe

- był obecny na min. 80 % zajęć.

Zasady kwalifikacji

Wymagania formalne: uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

 • ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie
 • dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK)
 • dokonały opłaty rekrutacyjnej (85zł na konto wskazane przez system IRK w trakcie rejestracji)
 • złożyły wymagany komplet dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wdział Prawa Uniwersytet w Białymstoku

Wysokość czesnego

4.900 zł płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach

Dodatkowe dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji
 • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe informacje

Kontakt:
sekretariat studiów podyplomowych, pok. 202
poniedziałek-środa oraz piątek w godz. 10.00 – 14.00

czwartek - nieczynny

tel.: (85) 745 71 73
e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

W okresie urlopowym (16.07.2018r. - 3.08.2018r.) informacje będą udzielane tylko telefonicznie (85 745 72 01) w dniach:

16 lipca w godz. 10.00-13.00

17,18,19 lipca w godz. 9.30-14.30

20 lipca w godz. 10.00-13.30

23, 24 lipca w godz. 9.30-14.30

25,26,27,30,31 lipca w godz. 10.00-13.00

1,2,3 sierpnia w godz. 10.00-13.00 

Harmonogram rekrutacji:

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

Rekrutacja podstawowa

 • 28.05 – 30.09.2018r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej,
 • 28.05 – 13.07.2018r.  oraz
...
(liczba słów w pełnym opisie: 209)
+pokaż więcej informacji