Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-28 do 2018-11-16 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Kierownik studiów:  mgr Szymon Pszczółka

Studia Podyplomowe  Zamówienia publiczne 

Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne są skierowane do osób odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych np. w organach administracji rządowej i samorządowej oraz pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych, podmiotów korzystających ze środków publicznych państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze użyteczności publicznej, jak i osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji i udział w postępowaniu o zamówienia publiczne, oraz absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych problematyką zamówień publicznych                         


Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych oraz dziedzin wspomagających oraz wykształcenie specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych i przekazanie praktycznych umiejętności ich organizowania.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry  - 148 godz. wykładów i ćwiczeń

Koszt uczestnictwa: opłata wpisowa 85 zł

 

 

PROGRAM STUDIÓW

Wykaz przedmiotów:

Moduł I – Cywilnoprawne podstawy zamówień publicznych

- Elementy prawa cywilnego

- Zamówienia publiczne w świetle prawa zobowiązań

- Prawo autorskie w zamówieniach publicznych

 

Moduł  II – Przedsiębiorca w zamówieniach publicznych

- Podstawy prawne działalności gospodarczej

- Formy organizacyjne i rejestry przedsiębiorców

- Niewypłacalność przedsiębiorców i jej skutki prawne  

Moduł III – Wybrane zagadnienia finansów publicznych

- Zamówienia w świetle zasad wydatkowania środków publicznych

- Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych 

Moduł  IV – Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych

- Cele, historia i funkcje zamówień publicznych

- Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy

- Zasady udzielania zamówień

- Kontrola zamówień publicznych

- Zamówienia sektorowe

- Partnerstwo publiczno-prywatne oraz koncesje na roboty budowlane i usługi

Moduł  V – Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz udzielenie zamówienia

- Przygotowanie postępowania

- Prowadzenie postępowania

- Środki ochrony prawnej

- Umowy w sprawach zamówień publicznych

Moduł  VI – Specyfika zamówień na roboty budowlane

- Prawo procesu inwestycyjnego.

- Praktyczne aspekty zamówień publicznych na roboty budowlane

Moduł  VII – Prawo karne materialne w zamówieniach publicznych

- Zasady odpowiedzialności karnej osób fizycznych i podmiotów zbiorowych

- Typy przestępstw występujących w związku z zamówieniami publicznymi

Moduł VIII – Nowe podejście do zamówień publicznych

- Elektronizacja zamówień publicznych

- Społeczno-gospodarcze, ekologiczne i innowacyjne aspekty zamówień

Moduł  IX – System zamówień publicznych w prawie UE

- Wybrane zagadnienia prawna UE

- Europejskie prawo zamówień publicznych

Zasady ukończenia studiów: uczestnik otrzyma dyplom ukończenia studiów wydany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jeżeli:

- zaliczył na ocenę  poszczególne moduły przedmiotowe

- był obecny na min. 80 % zajęć.

Zasady kwalifikacji

Wymagania formalne: uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

  • ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie
  • dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK)
  • dokonały opłaty rekrutacyjnej (85zł na konto wskazane przez system IRK w trakcie rejestracji)
  • złożyły wymagany komplet dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wdział Prawa Uniwersytet w Białymstoku

Wysokość czesnego

3.600zł płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach

Dodatkowe dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji
  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe informacje

Kontakt:
sekretariat studiów podyplomowych, pok. 202
poniedziałek-środa oraz piątek w godz. 10.00 – 14.00

czwartek - nieczynny

tel.: (85) 745 71 73
e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

W okresie urlopowym (16.07.2018r. - 3.08.2018r.) informacje będą udzielane tylko telefonicznie (85 745 72 01) w dniach:

16 lipca w godz. 10.00-13.00

17,18,19 lipca w godz. 9.30-14.30

20 lipca w godz. 10.00-13.30

23, 24 lipca w godz. 9.30-14.30

25,26,27,30,31 lipca w godz. 10.00-13.00

1,2,3 sierpnia w godz. 10.00-13.00   

Harmonogram rekrutacji:

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

 

Rekrutacja podstawowa

  • 28.05 – 30.09.2018r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej,
  • 28.05 – 13.07.2018r.  oraz
...
(liczba słów w pełnym opisie: 213)
+pokaż więcej informacji