Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Biologiczno-Chemiczny

Studia Podyplomowe Biologii (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-07-10 do 2019-10-20 23:59:59

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Biologia są studiami kwalifikacyjnymi, skierowanymi do nauczycieli, którzy przygotowują się do nauczania kolejnego przedmiotu. Celem studiów jest  wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności merytoryczne i dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z przedmiotu biologia w szkole podstawowej i w liceum ogólnokształcącym zgodnie z treściami kształcenia zawartymi w podstawie programowej w zakresie przedmiotu biologia w szkole podstawowej i w liceum ogólnokształcącym. W czasie studiów słuchacze nabywają i ugruntowują wiedzę biologiczną służącą rozumieniu zjawisk i procesów przebiegających na wszystkich poziomach organizacji życia, a także umiejętność samokształcenia i samodoskonalenia z wykorzystaniem różnych źródeł informacji. Studia doskonalą u słuchaczy umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin biologicznych oraz kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych (m.in. rozwiązywania problemów natury biologicznej metodami naukowymi, stawiania hipotez i ich weryfikacji, rozwijania myślenia przyczynowo skutkowego i kreatywnego, korzystania z różnych źródeł informacji, dokonywania selekcji i syntezy informacji). Studia trwają 3 semestry. Podczas studiów słuchacze odbywają praktykę w szkole. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 410 (w tym 60 godz. praktyki w szkołach). Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Biologia słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania biologii w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych

Zasady kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe Biologia powinien legitymować się dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia (magisterskich), posiadać uprawnienia pedagogiczne.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty przyjmowane będą do momentu zapełnienia limitu miejsc.

Rejestracja odbywana się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Miejsce ogłoszenia wyników

Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą e-mail lub telefonicznie.

Wysokość czesnego

Opłata za semestr 2000 zł (za trzy semestry 6000 zł) Możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Dodatkowe dokumenty

  • podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe (formularz wydrukowany osobistego konta z systemu IRK)
  • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia (magisterskich)
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne

Dodatkowe informacje

Zajęcia będą odbywać się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych w Instytucie Biologii w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy ul. Ciołkowskiego 1J.

Szczegółowe informacje:

Dziekanat Wydziału Biologiczno-Chemicznego ul. K. Ciołkowskiego 1K (budynek Instytutu Chemii), pokój 1010, tel. 85-738 82 87

e –mail wbch-bas@uwb.edu.pl, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od. 10.00-14.00

Pracownia Dydaktyki Biologii  Instytut Biologii ul. K. Ciołkowskiego 1J pokój 2044,

tel. 85 738 84 34 e- mail:salina@uwb.edu.pl

oraz http://biologia.biol-chem.uwb.edu.pl (zakładka kandydaci)