Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Matematyki i Informatyki

Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-03 do 2019-10-11 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia trwają 3 semestry i obejmują 430 godzin zajęć, w tym dydaktykę informatyki oraz praktyki zawodowe.

Celem studiów jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu informatyki, technologii informacyjnej oraz wdrożenie do dalszego samokształcenia.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiający uzyskanie uprawnień do nauczania informatyki jako kolejnego przedmiotu. Absolwenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia informatyki w szkole (podstawowej) oraz szkołach ponadpodstawowych.

Studia są przeznaczone dla nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub studiów magisterskich na kierunku innym niż informatyka.

Studia nie zapewniają przygotowania pedagogicznego.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem studiów. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet w Białymstoku.

Opis zakładanych kompetencji absolwenta znajduje się na stronie Instytutu Informatyki:   http://ii.uwb.edu.pl/index.php?p=1167

Zasady kwalifikacji

Sposób rekrutacji: ciągły.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie minimum 16 kandydatów.

Wymagane jest aby kandydat był absolwentem studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub magisterskich oraz posiadał przygotowanie pedagogiczne.

Kandydat powinien posiadać kompetencje w zakresie obsługi komputera i jego urządzeń peryferyjnych, zasady poruszania się w środowisku Windows, obsługę podstawowych programów narzędziowych oraz korzystania z usług internetowych 

Miejsce ogłoszenia wyników

Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą e-mail lub telefonicznie.

Wysokość czesnego

Koszt jednego semestru wynosi 2000 zł, opłata za cały tok studiów (trzy semestry) – 6000 zł.

Dodatkowe dokumenty

a) dyplom (odpis dyplomu lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) ukończenia studiów wyższych,

 b) kwestionariusz osobowy – z systemu IRK,

 c) dokument potwierdzający nabycie uprawnień pedagogicznych.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki UwB, przy ul. Ciołkowskiego 1M, p. 2040, 15-245 Białystok w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku, osobiście lub przesłać pocztą.

Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się systemem zjazdów sobotnio-niedzielnych na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy ul. Ciołkowskiego 1M.
http://matinf.uwb.edu.pl/pl/wydzial/spacer.php

Wykładowcami są pracownicy dydaktyczni i badawczo-dydaktyczni Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku.


Szczegółowych informacji udziela dr inż. Wiesław Półjanowicz, e-mail:
wpoljan@uwb.edu.pl lub Sekretariat Instytutu Informatyki tel. (085) 738-83-33