Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Wczesne nauczanie języka angielskiego (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-03 do 2019-11-17 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich posiadających uprawnienia do pracy w przedszkolach i/lub klasach I-III szkoły podstawowej, pragnących zdobyć dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć językowych w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

 

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie nauczycieli do wprowadzania treści nowelizowanej podstawy programowej z wykorzystaniem języka angielskiego w instytucjach wychowania przedszkolnego i szkołach pierwszego etapu edukacyjnego.

 

     Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, zgodnie z §12 ust. 3 pkt 3 kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i w klasach I-III szkół podstawowych posiada osoba, która ma:

a)       kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub w klasach I-III szkół podstawowych,

b)      legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym

ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania języka obcego.

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć ukończone studia licencjacie lub magisterskie z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.

lub

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć tytuł licencjata lub magistra uzyskany po ukończeniu kierunku pedagogika albo na kierunku lokowanym w innych obszarach wiedzy, pod warunkiem posiadania potwierdzonych kwalifikacji nauczycielskich.

oraz

Rejestracja w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) i złożenie kompletu dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Internetowa Rejestracja Kandydatów (www.irk-sp.uwb.edu.pl)

Wysokość czesnego

Odpłatność za jeden semestr studiów wynosi: 1400 zł (łącznie 4200 zł) Możliwość rozłożenia czesnego na raty

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe (formularz wydrukowany osobistego konta z systemu IRK),
  • ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu),
  • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie

Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów

Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (20 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

W sytuacji niewystarczającej liczby uczestników zaproponowany zostanie kandydatom inny kierunek studiów, który został uruchomiony.

Dodatkowe informacje


Dziekanat Studiów Podyplomowych - pokój A15
tel.: (85) 745 75 22, e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl