Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-03 do 2019-11-17 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu diagnozowania dzieci i młodzieży wymagającej wychowania resocjalizującego oraz projektowania takiego postępowania w warunkach instytucjonalnych i środowiskowych.

Program studiów przewiduje dwa bloki zagadnień:

• teoretyczny – interdyscyplinarny charakter analiz zjawiska patologii indywidualnej i społecznej przy wykorzystaniu wiedzy i metodyki z obszarów: prawa, kryminologii, psychologii, socjologii i profilaktyki pozwoli na poznanie mechanizmów dewiacji społecznych, umożliwi ich diagnozowanie, co w efekcie stanowi punkt przygotowywania zintegrowanych programów oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych,

• warsztatowy – umiejętności praktyczne pozwolą reagować na: agresję, przemoc, wycofanie, potrzebną opiekę i terapię oraz ustalić procedury/strategie oddziaływania resocjalizacyjnego i terapeutycznego z ekspozycją dramy, plastyki, muzyki, zajęć sportowych i rekreacyjnych. Blok ten uzupełniony jest o umiejętności związane z mediacjami i negocjacjami społecznymi, strategie pracy z grupą oraz warsztaty psychoedukacyjne.

 

Studia kwalifikują do pracy w zakresie resocjalizacji w placówkach oświatowych, resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiskowej pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych realizujących zadania z zakresu resocjalizacji, profilaktyki społecznej, zapobiegania przestępczości (policja, straż miejska), w szczególności zaś zajmujących się problematyką demoralizacji i przestępczości nieletnich (instytucje izolacyjne, placówki diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze, placówki ochrony zdrowia w zakresie leczenia uzależnień; ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach zajmujących się pracą z bezdomnymi, bezrobotnymi, świadczących pomoc postpenitencjarną).

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć ukończone studia licencjacie lub magisterskie z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.

lub

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć tytuł licencjata lub magistra uzyskany po ukończeniu kierunku pedagogika albo na kierunku lokowanym w innych obszarach wiedzy, pod warunkiem posiadania potwierdzonych kwalifikacji nauczycielskich.

oraz

Rejestracja w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) i złożenie kompletu dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe (formularz wydrukowany osobistego konta z systemu IRK),
  • ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu),
  • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie

Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów

Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (20 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

W sytuacji niewystarczającej liczby uczestników zaproponowany zostanie kandydatom inny kierunek studiów, który został uruchomiony.

Dodatkowe informacje


Dziekanat Studiów Podyplomowych - pokój A15
tel.: (85) 745 75 22, e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl