Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-03 do 2019-11-17 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów jest przygotowanie do poznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych i podjęcia odpowiednich działań korekcyjno-kompensacyjnych. Program studiów ukierunkowany jest na diagnozę i terapię dzieci z trudnościami w uczeniu się: w zakresie czytania i pisania, trudności matematycznych, logopedycznych, sposobów ich przezwyciężania i korygowania. Program, z uwagi na interdyscyplinarny charakter studiów, obejmuje blok przedmiotów medycznych, psychologicznych, logopedycznych, pedagogiki specjalnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu metod diagnozy i terapii uczniów z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego warunkujących specyficzne trudności w uczeniu się i zachowaniu, podstawy terapii pedagogicznej wraz z metodyką i organizacją procesu terapeutycznego uwzględniające oddziaływania korekcyjno-kompensacyjne przez dramę, muzykę, plastykę, zabawę.

Ukończenie studiów uprawnia do diagnozowania i prowadzenia terapii uczniów z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, trudnościami w uczeniu się i zachowaniu Studia uprawniają również do organizowania, stosownie do rozpoznanych potrzeb, form pomocy na terenie przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w klasach i zespołach integracyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych, w prywatnych gabinetach terapii pedagogicznej, w świetlicach środowiskowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wsparcia dziennego (m.in. świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne), instytucje opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego, socjalizacyjnego, rodzinnego, placówki wielofunkcyjne, świetlice, bursy oraz internaty.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Pedagogiki i Psychologii a także praktycy i doradcy metodyczni z Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć ukończone studia licencjacie lub magisterskie z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.

lub

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć tytuł licencjata lub magistra uzyskany po ukończeniu kierunku pedagogika albo na kierunku lokowanym w innych obszarach wiedzy, pod warunkiem posiadania potwierdzonych kwalifikacji nauczycielskich.

oraz

Rejestracja w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) i złożenie kompletu dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe (formularz wydrukowany osobistego konta z systemu IRK),
  • ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu),
  • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie

Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów

Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (20 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

W sytuacji niewystarczającej liczby uczestników zaproponowany zostanie kandydatom inny kierunek studiów, który został uruchomiony.

Dodatkowe informacje


Dziekanat Studiów Podyplomowych - pokój A15
tel.: (85) 745 75 22, e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl