Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-03 do 2019-11-17 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do planowania i organizowania wczesnego wspomagania dziecka w oparciu o wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonalną oraz psychopedagogiczną dostosowaną do rodzaju niepełnosprawności oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Słuchacz zdobędzie wiedzę z zakresu metod i form terapii, które mają na celu wieloprofilowe stymulowanie rozwoju psychoruchowego i komunikacji dziecka niepełnosprawnego od chwili jego wykrycia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Zostanie przedstawiona problematyka z obszaru metod wsparcia i specyfiki pracy z rodziną dziecka z niepełnosprawnością – współpraca między rodziną dziecka a specjalistami z zakresu wczesnego wspomagania oraz opracowanie, wdrożenie wieloprofilowego programu terapeutycznego dostosowanego do możliwości dziecka oraz warunków środowiskowych i rodzinnych, uwzględniający różne strategie terapeutyczne. Ponadto student zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na poziomie współpracy międzyinstytucjonalnej i międzyresortowej w kontekście rozwiązań systemowych.

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć ukończone studia licencjacie lub magisterskie z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.

lub

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć tytuł licencjata lub magistra uzyskany po ukończeniu kierunku pedagogika albo na kierunku lokowanym w innych obszarach wiedzy, pod warunkiem posiadania potwierdzonych kwalifikacji nauczycielskich.

oraz

Rejestracja w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) i złożenie kompletu dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku

Wysokość czesnego

Odpłatność za jeden semestr studiów wynosi: 1500 zł (łącznie 4500 zł) Możliwość rozłożenia czesnego na raty

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe (formularz wydrukowany osobistego konta z systemu IRK),
  • ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu),
  • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie

Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów

Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (20 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

W sytuacji niewystarczającej liczby uczestników zaproponowany zostanie kandydatom inny kierunek studiów, który został uruchomiony.

Dodatkowe informacje


Dziekanat Studiów Podyplomowych - pokój A15
tel.: (85) 745 75 22, e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl