Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Oświatą (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-10 do 2019-09-16 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia podyplomowe „Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Oświatą” adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, a w szczególności pracujących lub zamierzających podjąć pracę w oświacie na stanowiskach kierowniczych, jak również do czynnych dyrektorów szkół i placówek, pracowników nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, organizacji oświatowych. Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 260 godzin wykładów i ćwiczeń.  Zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy (sobota-niedziela) co dwa tygodnie.

 

Absolwenci studiów nabędą kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych. Celem studiów jest wyposażenie Uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową. Studia dostarczają informacji o prawie i polityce oświatowej oraz o przemianach w polskim systemie oświaty. Program kształtuje i rozwija kompetencje umożliwiające skuteczną, efektywną pracę na stanowisku dyrektora. W trakcie Studiów, zaproszeni do realizacji ich programu specjaliści, przekażą wiedzę z zakresu zarządzania szkołą, kładąc szczególny nacisk na prawne i organizacyjne aspekty zarządzania w oświacie. Uczestnicy uzyskują wiadomości i ćwiczyć będą umiejętności potrzebne do zarządzania zasobami ludzkimi, wdrażania zmian, sprawnego organizowania pracy w oświacie, rozumienia pracy administracyjnej i poprawnej interpretacji przepisów prawa, rozwiązywania rzeczywistych problemów występujących w szkole lub placówce, utrzymywania stałej więzi ze środowiskiem lokalnym.

 

Szczególny akcent zostanie położony również na  ustalanie priorytetów w zakresie planowania i realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, diagnozy procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego na wszystkich poziomach nauczania szkolnego oraz ewaluacji pracy w oświacie. Studia dostarczą także informacji o pozaoświatowych dziedzinach w pracy dyrektora szkoły/placówki.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry 260 - godz. wykładów i ćwiczeń

 

PROGRAM STUDIÓW

Przedmioty

Punkty ECTS

Sposób
 weryfikacji zakładanych
efektów uczenia się

MODUŁ I

Wprowadzenie do prawa oraz organizacji oświaty

9

Egzamin w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia objęte modułem przedmiotowym 

1.Podstawowe pojęcia prawoznawstwa

3

2.System oświaty w Polsce

3

3.Prawo oświatowe w praktyce szkolnej

1,5

4.Podstawy organizacji i zarządzania oświatą i szkołą

1,5

MODUŁ II

Przywództwo dyrektora szkoły i placówki oświatowej

2,5

Egzamin w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia objęte modułem przedmiotowym 

1. Świadome wprowadzanie wizji przywództwa

0,5

2.Przywództwo organizacyjne: definicje, style, paradygmaty

0,5

3.Przywództwo przez inspirację

0,5

4.Wizja przywództwa w szkole

0,5

5.Ustalanie hierarchii wartości w szkole

0,5

MODUŁ III

Zarządzanie szkołą i placówką oświatową

14

Egzamin w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia objęte modułem przedmiotowym 

1.Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły lub placówki oświatowej oraz zewnętrzny nadzór pedagogiczny

4

2.Organy szkoły i ich kompetencje

0,5

3.Zarządzanie finansami w szkole i placówce oświatowej

1

4.Koncepcja pracy szkoły i placówki oświatowej

1

5.Wymagania państwa wobec szkół

0,5

6.Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania szkołą

1

7.Strategia rozwoju szkoły i placówki oświatowej

1

8.Planowanie pracy szkoły i placówki oświatowej

1

9.Skuteczne metody monitorowania realizacji podstawy programowej

0,5

10.Badanie efektów pracy szkoły i placówki oświatowej

1

11.Kontrola zarządcza

0,5

12.Zarządzanie zmianą

0,5

13.Dokumenty, archiwa i gospodarka zasobami w placówce oświatowej

1

14.Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole

0,5

 

MODUŁ IV

Zarządzanie zasobami ludzkimi

9

Egzamin w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia objęte modułem przedmiotowym 

1.Zarys psychologii kierowania

1

2.Umiejętności kierownicze

0,5

3.Komunikacja interpersonalna - negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktem

1

4.Tworzenie i realizacja polityki personalnej zorientowanej na rozwój pracowników

1

5.Diagnoza sytuacji w szkole i placówce oświatowej

0,5

6.Polityka kadrowa

0,5

7.Budowanie i cechy efektywnego zespołu

1

8.Motywowanie pracowników i delegowanie uprawnień

1

9.Rozwój zawodowy nauczyciela i ocena jego pracy

1

10.Ocena pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

0,5

11.Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły i placówki oświatowej

0,5

12.Kultura szkoły w relacjach społecznych

0,5

MODUŁ V

Współpraca szkoły i środowiska

3,5

Egzamin w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia objęte modułem przedmiotowym 

13.Budowanie modelu zarządzania szkołą opartego na współpracy

0,5

14.Współpraca z rodzicami uczniów, aktywizowanie ich potencjału dla realizacji celów szkoły

0,5

15.Współpraca z instytucjami edukacyjnymi

0,5

16.Współpraca z samorządem terytorialnym, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prywatnymi

1

17.Media w procesach komunikowania się i public relations w szkołach 

1

MODUŁ VI

Szkoła jako organizacja ucząca się

4,5

Egzamin w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia objęte modułem przedmiotowym 

1.Szkoła wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy - kultura nauki w szkołach i placówkach oświatowych

1

2.Uczenie się, rozwój i otwartość na nowe doświadczenia

1

3.Wybrane teorie i koncepcje pedagogiczne w planowaniu uczenia się

0,5

4.Strategie efektywnego uczenia się

0,5

5.Ocenianie dla uczenia się

0,5

6.Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym przez dyrektora

1

MODUŁ VII

Prawne aspekty w pracy dyrektora szkoły i placówki oświatowej

28

Egzamin w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia objęte modułem przedmiotowym 

1.Prawo administracyjne

4

2.Podstawy prawa pracy

4

3.Elementy prawa rodzinnego

4

4.Zamówienia publiczne

4

5.Finanse publiczne

4

6.Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich i elementy prawa karnego

4

7.Prawo administracyjne

4

 

Zasady ukończenia studiów: uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jeżeli:

- zaliczenie poszczególnych modułów przedmiotowych w formie testu na ocenę,

- obecność na zajęciach min. 80%.

Zasady kwalifikacji

Wymagania formalne: uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

  • ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie
  • dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK)
  • złożyły wymagany komplet dokumentów.

Wysokość czesnego

2.600 zł płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach,

Dodatkowe dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji
  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich/magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe informacje

Kontakt:
sekretariat studiów podyplomowych, pok. 202
poniedziałek-środa oraz piątek w godz. 10.00 – 14.00

czwartek - nieczynny

tel.: (85) 745 71 73
e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

Przerwa urlopowa w okresie (08.08.2019r. - 03.09.2019.)

Harmonogram rekrutacji:

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

 

Rekrutacja podstawowa:

  • 10.06 – 08.09.2019 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej,
  • 10.06 – 09.08.2019 r. oraz 04.09 – 10.09.2019 r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pok. 202,
  • od 13.09.2019 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe, ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji, wysyłanie decyzji Kierownika Studiów o przyjęciu na studia podyplomowe.

Limit miejsc: Studia podyplomowe mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 30 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów bez dodatkowych kosztów opłaty rekrutacyjnej.