Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe (rok akademicki 2019/2020) - rekrutacja uzupełniająca

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-10-09 do 2019-10-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe wpisują się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych, prawa, administracji, ekonomii oraz pokrewnych, jak również pracowników izb i urzędów skarbowych, spółek doradztwa skarbowego, Ministerstwa Finansów, samorządowych służb finansowych w tym skarbników gminnych oraz osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego. 

Podstawowym celem Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe jest wyposażenie absolwenta w wiedzę niezbędną do wykładni i stosowania prawa podatkowego, a tym samym przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego. W toku studiów słuchaczom przekazywana jest teoretyczna i praktyczna wiedza niezbędna dla złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego na doradcę podatkowego oraz późniejszego wykonywania zawodu. Jest to przede wszystkim wiedza i umiejętności z zakresu prawa podatkowego (w aspekcie materialnym i proceduralnym) uzupełniana o podstawy wiedzy o prawie, elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia praktyczne, m in. Prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. 

Niewątpliwym atutem studiów jest fakt, iż przedmioty realizowane w toku studiów prowadzone są przez praktyków oraz  kadrę dydaktyczną Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku niejednokrotnie łączącą wiedzę akademicką z praktyką sędziowską, radcowską czy adwokacką. 

Absolwent Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe powinien posiadać wiedzę niezbędną do wykładni i stosowania prawa podatkowego. Tym samym powinien być przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu, a uprzednio złożenia z wynikiem pozytywnym  egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. 

Wiedza, którą powinien dysponować absolwent studiów obejmuje przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa podatkowego (w aspekcie materialnym i proceduralnym) dopełnioną o podstawy wiedzy o prawie, elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. Szczególny nacisk w toku studiów przykładany jest do elementów praktycznych, m in. Prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. W konsekwencji absolwent studiów dysponuje zarówno wiedzą teoretyczną jak i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi przy wykonywaniu zawodu.

Czas trwania studiów: 2 semestry 226 - godz. wykładów i ćwiczeń

 

PROGRAM STUDIÓW

Przedmioty

Punkty ECTS

Sposób
 weryfikacji zakładanych
efektów uczenia się

I. Przepisy prawa w praktyce doradcy podatkowego:

- źródła prawa i wykładnia prawa

- podstawy prawa cywilnego

- podstawy prawa gospodarczego

- podstawy międzynarodowego prawa podatkowego

- prawo celne i dewizowe

- przepisy o doradztwie podatkowym

- etyka doradcy podatkowego

14

 

Egzamin w formie testu obejmującego pytania z przedmiotów składających się na dany moduł

II. Zobowiązania i postępowanie podatkowe:

- zobowiązania podatkowe

- postępowanie podatkowe

8

Egzamin w formie testu obejmującego pytania z przedmiotów składających się na dany moduł

III. Ekonomiczne aspekty prawa podatkowego:

- rachunkowość

- analiza finansowa

- ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg

8

Egzamin w formie testu obejmującego pytania z przedmiotów składających się na dany moduł

IV. Administracyjne aspekty prawa podatkowego:

- egzekucja administracyjna

- administracja finansowa i kontrola skarbowa

- zaskarżanie i kontrola decyzji podatkowych

- orzecznictwo w sprawach podatkowych

- prawo karne skarbowe

12

Egzamin w formie testu obejmującego pytania z przedmiotów składających się na dany moduł

V. Podatki stanowiące dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- podatek dochodowy od osób prawnych

- ryczałty podatkowe

- podatek VAT

- podatek akcyzowy

- podatek od gier

12

Egzamin w formie testu obejmującego pytania z przedmiotów składających się na dany moduł

VI. Podatki stanowiące dochód budżetu gminy:

- podatek od spadków i darowizn

- podatek od czynności cywilno-prawnych

- podatki i opłaty lokalne

- opłata skarbowa

6

Egzamin w formie testu obejmującego pytania z przedmiotów składających się na dany moduł

Zasady ukończenia studiów: uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jeżeli:

-         obecność na zajęciach w wymiarze min. 70 %

-         zaliczenie (egzamin w formie testu) na ocenę z poszczególnych modułów (bloków) przedmiotowych – średnia ocen jest oceną końcową na świadectwie ukończenia Studiów

 

Limit miejsc: Studia podyplomowe mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 30 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów bez dodatkowych kosztów opłaty rekrutacyjnej.

Zasady kwalifikacji

Wymagania formalne: uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

  • ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie
  • dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK)
  • złożyły wymagany komplet dokumentów.

Wysokość czesnego

4.000 zł płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach

Dodatkowe dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji
  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich/magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe informacje

Kontakt:
sekretariat studiów podyplomowych, pok. 202
poniedziałek-środa oraz piątek w godz. 10.00 – 14.00

czwartek - nieczynny

tel.: (85) 745 71 73
e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl