Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-10 do 2019-10-10 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe są kierunkiem mającym na celu kształcenie przyszłych tłumaczy a zwłaszcza tłumaczy przysięgłych. Obszerne moduły zajęć mają przygotować do praktycznego wykonywania roli tłumacza przysięgłego. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, zwłaszcza kierunków: filologia angielska, lingwistyka, prawo, ekonomia.

 

Celem studiów jest:

Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz rozwinięcie słownictwa i umiejętności w zakresie tłumaczeń specjalistycznych w takich dziedzinach jak prawo, ekonomia, medycyna i technika.

 

Plan studiów obejmuje realizację zagadnień ujętych w trzy moduły tematyczne na co składają się wykłady oraz zajęcia warsztatowe w zakresie zagadnień wprowadzających do pracy tłumacza przysięgłego, tłumaczeń specjalistycznych oraz warsztatu tłumacza przysięgłego.

Czas trwania studiów: 2 semestry 200 - godz. wykładów i ćwiczeń.

 

 

PROGRAM STUDIÓW

PRZEDMIOTY

l.
godz.

punkty

EC
TS

sposób weryfikacji zakładanych efektów uczenia się

  • Zagadnienia programowe
    - grupy tematyczne 

w.

ćw.

MODUŁ I: WPROWADZENIE DO PRACY TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

40

8

14

egzamin pisemny
w formie testu

- wprowadzenie do prawa polskiego

- podstawy prawa obszaru języka angielskiego

- stylistyka polska

- podstawy finansów, bankowości i ekonomii

 

16

16

 

8 

 

 

 

8

MODUŁ II: TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE

 

96

24

egzamin pisemny
w formie testu

- terminologia i tłumaczenia medyczne

- terminologia i tłumaczenia prawnicze

- terminologia i tłumaczenia techniczne

- tłumaczenie w Unii Europejskiej

- metodologia przekładu prawnego (prawo cywilne, handlowe, karne)

- praktyczny warsztat pisania: umowy, pisma, korespondencja

 

 

 

8

32

8

16

16

16 

MODUŁ III: TŁUMACZENIA USTNE

 

 

16 

6

egzamin ustny

- tłumaczenia konsekutywne

- tłumaczenia ustne

 

8

8 

MODUŁ IV: WARSZTAT PRACY TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

 

 

40 

16

egzamin pisemny
w formie testu

-tłumaczenia pisemne

-tłumaczenia ustne

 

20

20 

 

40

160 

60

 

 

Zasady ukończenia studiów: uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jeżeli:

- zaliczył na ocenę  poszczególne moduły przedmiotowe

- był obecny na min. 80 % zajęć.

 

 

 

Zasady kwalifikacji

Wymagania formalne: uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

  • ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie
  • dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK)
  • złożyły wymagany komplet dokumentów.

Wysokość czesnego

4.500 zł płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach

Dodatkowe dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji
  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe informacje

Kontakt:
sekretariat studiów podyplomowych, pok. 202
poniedziałek-środa oraz piątek w godz. 10.00 – 14.00

czwartek - nieczynny

tel.: (85) 745 71 73
e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl