Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-10 do 2019-10-03 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Mediacje sądowe są kierunkiem mającym na celu kształcenie przyszłych mediatorów sądowych oraz innych osób profesjonalnie zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu konfliktów. Obszerne moduły zajęć praktycznych mają przygotować do praktycznego wykonywania roli mediatora. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza  kierunków: prawo, psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia.

Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest zarówno teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pozasądowego rozwiązywania konfliktów społecznych w ramach alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz prowadzenia mediacji w różnych dziedzinach, a zwłaszcza w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych czy też karnych.

Plan studiów obejmuje realizację zagadnień ujętych w pięć modułów tematycznych na co oprócz omówienia regulacji prawnych składają się wykłady oraz zajęcia warsztatowe w zakresie psychologicznych i osobowościowych aspektów negocjacji, mediacji oraz komunikacji międzyludzkiej.  

 

Czas trwania studiów: 2 semestry 160 - godz. wykładów i ćwiczeń

 

 

PROGRAM STUDIÓW

 

Przedmioty

Ilość godzin

Punkty ECTS

Sposób
 weryfikacji zakładanych
efektów uczenia się

Zagadnienia programowe

w.

MODUŁ I:

PODSTAWY I ZASADY WYBRANYCH GAŁĘZI PRAWA W ASPEKCIE MEDIACJI

50

 

 

25

Egzamin pisemny w formie testu

Istota i cel pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów 

Podstawy i zasady prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego w aspekcie mediacji 

Podstawy i zasady prawa karnego i postępowania karnego w aspekcie mediacji 

Podstawy i zasady prawa gospodarczego a mediacje 

Mediacja w sprawach z zakresu prawa rodzinnego 

Mediacje w sprawach z zakresu prawa pracy 

2

 

14

 

12

 

8

 

8

 

 

6

MODUŁ II:

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY MEDIACJI

23

 

11

Egzamin pisemny w formie testu

Psychologia społeczna

Podstawy psychologii osobowości

Elementy psychohigieny – trening

Elementy terapii uzależnień

8

 

6

 

4

 

5

 

MODUŁ III:

OSOBOWOŚCIOWE ASPEKTY MEDIACJI

25

 

12

Egzamin pisemny w formie testu

Mechanizmy stresu i kłamstwa

Analiza i sposoby diagnozy konfliktów

Autoprezentacja i kreowanie wizerunku

Negocjacje i mediacje (wprowadzenia)

5

 

6

 

4

 

10

MODUŁ IV:

NEGOCJACJE I MEDIACJE, KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA

62

 

12

Egzamin pisemny w formie testu

Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Trening negocjacji

Trening mediacji

12

 

25

 

25

 

Zasady ukończenia studiów: uczestnik otrzyma dyplom ukończenia studiów wydany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jeżeli:

- zaliczył na ocenę  poszczególne moduły przedmiotowe

- był obecny na min. 80 % zajęć.

Zasady kwalifikacji

Wymagania formalne: uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

  • ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie
  • dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK)
  • złożyły wymagany komplet dokumentów.

Wysokość czesnego

3.700 zł płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach

Dodatkowe dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów: formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe informacje

Kontakt:
sekretariat studiów podyplomowych, pok. 202
poniedziałek-środa oraz piątek w godz. 10.00 – 14.00

czwartek - nieczynny

tel.: (85) 745 71 73
e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

Przerwa urlopowa w okresie (08.08.2019r. - 03.09.2019.)

Rekrutacja podstawowa:

  • 10.06 – 30.09.2019 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej,
  • 10.06 – 09.08.2019 r. oraz 04.09 – 30.09.2019 r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pok. 202,
  • od 05.10.2019 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe, ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji, wysyłanie decyzji Kierownika Studiów o przyjęciu na studia podyplomowe.

 

Limit miejsc:

Studia podyplomowe mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 30 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów bez dodatkowych kosztów opłaty rekrutacyjnej.