Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne (rok akademicki 2019/2020) - rekrutacja uzupełniająca

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-10-09 do 2019-10-30 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

PROGRAM STUDIÓW

Wykaz przedmiotów:

PRZEDMIOTY

l.
godz.

punkty

ECTS

sposób weryfikacji zakładanych efektów uczenia się

 • Zagadnienia programowe
  - grupy tematyczne 

w.

MODUŁ I:

CYWILNOPRAWNE PODSTAWY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

16

6

egzamin pisemny
w formie testu

 • Elementy prawa cywilnego
 • Zamówienia publiczne w świetle prawa zobowiązań
 • Prawo autorskie w zamówieniach publicznych

6

6

4

MODUŁ II:

PRZEDSIĘBIORCA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

12

5

egzamin pisemny
w formie testu

 • Podstawy prawne działalności gospodarczej
 • Formy organizacyjne i rejestry przedsiębiorców
 • Niewypłacalność przedsiębiorcy i jej skutki prawne

4

4

4

MODUŁ III:

WYBRANE ZAGADNIENIA FINANSÓW PUBLICZNYCH

12

5

egzamin pisemny
w formie testu

 • Zamówienia w świetle zasad wydatkowania środków publicznych
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych

4

8

 

MODUŁ IV:

WPROWADZENIE DO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

22

10

egzamin pisemny
w formie testu

 • Cele, historia i funkcje zamówień publicznych
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy
 • Zasady udzielania zamówień
 • Kontrola zamówień publicznych
 • Zamówienia sektorowe
 • Partnerstwo publiczno-prywatne oraz koncesje na roboty budowlane i usługi

2

8

4

2

2

4

 

MODUŁ V:

PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

44

18

egzamin pisemny
w formie testu

 • Przygotowanie postępowania

-           etapy postępowania

-           opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości

-           tryby postępowania i procedury szczególne

-           warunki i kryteria, żądane oświadczenia i dokumenty

-           specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Przeprowadzenie postępowania

-           ogłoszenia i komunikacja zamawiającego z wykonawcami;

-           ocena wykonawców

-           badanie i ocena ofert

-           wybór oferty najkorzystniejszej

-           rezultat postępowania

-           dokumentacja postępowania i sprawozdawczość

 • Środki ochrony prawnej
 • Umowy w sprawach zamówień publicznych

-           specyfika umowy o zamówienie publiczne;

-           dopuszczalność zmiany umowy;

-           rozwiązanie i unieważnienie umowy

20

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

 

MODUŁ VI:

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY BUDOWLANE

12

5

egzamin pisemny
w formie testu

 • Prawo procesu inwestycyjnego
 • Praktyczne aspekty zamówień na roboty budowlane

6

6

MODUŁ VII:

PRAWO KARNE MATERIALNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

6

3

egzamin pisemny
w formie testu

 • Zasady odpowiedzialności karnej osób fizycznych i podmiotów zbiorowych
 • Typy przestępstw występujących w związku z zamówieniami publicznymi

4

 

2

 

MODUŁ VIII:

NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

12

5

egzamin pisemny
w formie testu

 • Elektronizacja zamówień publicznych - wprowadzenie
 • Prawne aspekty podpisu elektronicznego
 • Społeczno-gospodarcze, ekologiczne i innowacyjne aspekty zamówień

2

4

6

MODUŁ IX:

SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAWIE UE

12

5

egzamin pisemny
w formie testu

 • Wybrane zagadnienia prawa UE
 • Europejskie prawo zamówień publicznych

6

6

 

148

62

 

Zasady ukończenia studiów: uczestnik otrzyma dyplom ukończenia studiów wydany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jeżeli:

- zaliczył na ocenę  poszczególne moduły przedmiotowe

- był obecny na min. 80 % zajęć.

Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne są skierowane do osób odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych np. w organach administracji rządowej i samorządowej oraz pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych, podmiotów korzystających ze środków publicznych państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze użyteczności publicznej, jak i osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji i udział w postępowaniu o zamówienia publiczne, oraz absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych problematyką zamówień publicznych                         .

Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych oraz dziedzin wspomagających oraz wykształcenie specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych i przekazanie praktycznych umiejętności ich organizowania.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry  - 148 godz. wykładów i ćwiczeń

Zasady kwalifikacji

Wymagania formalne: uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

 • ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie
 • dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK)
 • złożyły wymagany komplet dokumentów.

Wysokość czesnego

3.600zł płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach

Dodatkowe dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji
 • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe informacje

Kontakt:
sekretariat studiów podyplomowych, pok. 202
poniedziałek-środa oraz piątek w godz. 10.00 – 14.00

czwartek - nieczynny

tel.: (85) 745 71 73
e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

Limit miejsc: Studia podyplomowe mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 30 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów bez dodatkowych kosztów opłaty rekrutacyjnej.