rekrutacja.html

Wydział Biologiczno-Chemiczny

Studia Podyplomowe  Biologia                                           

ul. K. Ciołkowskiego 1 J, tel.: (85) 738-84-14

Studia Podyplomowe  Chemia                                                            

ul. Hurtowa 1,  tel.: (85) 745-78-14

Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody                        

ul. K. Ciołkowskiego 1 J, tel.: (85) 738-84-14

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Menedżerskie                                                                   

ul. Warszawska 63,  tel.: (85) 745-77-25

Studia Podyplomowe Wyceny i gospodarki nieruchomościami                         

ul. Warszawska 63,  tel.: (85) 745-77-21

Studia Podyplomowe Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw    

ul. Warszawska 63,  tel.: (85) 745-77-02

Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami Unii Europejskiej

ul. Warszawska 63,  tel.: (85) 745-77-21

Studia Podyplomowe Bankowość i rynki finansowe

ul. Warszawska 63,  tel.: (85) 745-77-11

Studia Podyplomowe Informatyczne Systemy w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem                           

ul. Warszawska 63,  tel.:  (85) 745-77-01

Studia Podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

ul. Warszawska 63,  tel.: (85) 745-77-13

Studia Podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi

ul. Warszawska 63, tel.: (85) 745-77-19

Studia Podyplomowe Analizy gospodarczej i metodologii badań ekonomicznych

ul. Warszawska 63, tel.: (85) 745-77-26

Studia Podyplomowe Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego

ul. Warszawska 63,  tel.: (85) 745-77-02

Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego

ul. Warszawska 63, tel.: (85) 745-77-25

Studia Podyplomowe Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

ul. Warszawska 63, tel.: (85) 745-77-21

Studia Podyplomowe Planowanie działalności MSP na rynku globalnym

ul. Warszawska 63, tel.: (85) 745-77-11

Studia Podyplomowe Psychologia w zarządzaniu

ul. Warszawska 63, tel.: (85) 745-77-11

Studia Podyplomowe Zarządzanie placówka medyczną

 

                                                                           Wydział Filologiczny

Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej      

Pl. Uniwersytecki 1,  tel.: (85) 745-74-66

Studia Podyplomowe Animacji czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

Pl. Uniwersytecki 1,  tel.: (85) 745-74-60

Studia Podyplomowe Logopedyczne                                                         

Pl. Uniwersytecki 1, tel.: (85) 745-74-66

Studia Podyplomowe Audiodeskrypcji i Retoryki Praktycznej                                

Pl. Uniwersytecki 1, tel.: (85) 745-74-77

Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze                                  

Pl. Uniwersytecki 1, tel.: (85) 745-74-66

Studia Podyplomowe Doskonalenie Warsztatu Zawodowego Nauczyciela Języka Angielskiego

ul. Liniarskiego 3, tel./fax: (85) 745-75-16

Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego

ul. Liniarskiego 3, tel./fax: (85) 745-75-16

                                                                                                        Wydział Fizyki

Studia Podyplomowe Fizyki

ul. K. Ciołkowskiego 1L,

tel.: 85 738 8182

Wydział Historyczno-Socjologiczny

Studia Podyplomowe Historii                        

Pl. Uniwersytecki 1

tel.: (85) 745-74-44

Studia Podyplomowe Ochrony i Promocji Dziedzictwa kulturowego

Pl. Uniwersytecki 1

tel.: (85) 745-74-44

Studia Podyplomowe Genealogiczne  

Pl. Uniwersytecki 1

tel.: (85) 745-74-44

Studia Podyplomowe Archiwistyki

Pl. Uniwersytecki 1

tel.: (85) 745-74-44

Studia Podyplomowe Równość kobiet i mężczyzn w edukacji szkolnej

Pl. Uniwersytecki 1

tel.: (85) 745-74-45

Studia Podyplomowe Historia, kultura, społeczeństwo

 

Pl. Uniwersytecki 1

tel.: (85) 745-74-45

Studia Podyplomowe Etyka i Filozofia

Pl. Uniwersytecki 1

tel.: (85) 745-71-04

Studia Podyplomowe Zarządzanie wiedzą społeczną w komunikacji rynkowej

 

Studia Podyplomowe Nauka o społeczeństwie

 

Wydział Matematyki i Informatyki

Studia Podyplomowe Matematyki                               

ul. K. Ciołkowskiego 1M

tel.: (85) 738-82-79

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli                                                      

ul. K. Ciołkowskiego 1M

tel.: (85) 738-83-33

Studia Podyplomowe Metody aktywizujące w nauczaniu Matematyki

 

Studia podyplomowe Matematyki finansowej

 

Studia Podyplomowe Rozwoju zawodowego nauczycieli matematyki

 

Studia Podyplomowe Technologia informacyjna i informatyka

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Edukacja elementarna

ul. Świerkowa 20

tel.: (85) 745-72-85

Studia Podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

ul. Świerkowa 20

tel.: (85) 745-72-85

Studia Podyplomowe Pedagogika Resocjalizacyjna

ul. Świerkowa 20

tel.: (85) 745-72-85

Studia Podyplomowe Socjoterapia

ul. Świerkowa 20

tel.: (85) 745-72-85

Studia Podyplomowe Terapia pedagogiczna

ul. Świerkowa 20

tel.: (85) 745-72-85

Studia Podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa

ul. Świerkowa 20

tel.: (85) 745-72-85

Studia Podyplomowe Pedagogiczne                         

ul. Świerkowa 20

tel.: (85) 745-72-85

Studia Podyplomowe Organizacji pomocy społecznej

ul. Świerkowa 20

tel.: (85) 745-72-85

Studia Podyplomowe Wychowania w rodzinie

ul. Świerkowa 20

tel.: (85) 745-72-85

Studia Podyplomowe Zarządzania oświatą

ul. Świerkowa 20

tel.: (85) 745-72-85

Studia Podyplomowe Ergonomii szkolnej

ul. Świerkowa 20

tel.: (85) 745-72-85

Studia Podyplomowe Asystent rodziny

ul. Świerkowa 20

tel.: (85) 745-72-85

Studia Podyplomowe Rodzicielstwo zastępcze

ul. Świerkowa 20

tel.: (85) 745-72-85

Studia Podyplomowe  Ewaluacja w Edukacji

ul. Świerkowa 20

tel.: (85) 745-72-85

Studia Podyplomowe Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Wyłączającej

ul. Świerkowa 20

tel.: (85) 745-72-85

Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe 

ul. Mickiewicza 1

tel.: (85) 745-71-73

Studia Podyplomowe Prawa podatkowego

ul. Mickiewicza 1

tel.: (85) 745-71-73

Studia Podyplomowe Prawo administracyjne

 

ul. Mickiewicza 1

tel.: (85) 745-71-73

Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne

ul. Mickiewicza 1

tel.: (85) 745-71-73

Studia Podyplomowe Administracja Stanu Cywilnego

ul. Mickiewicza 1

tel.: (85) 745-71-73

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej

ul. Mickiewicza 1

tel.: (85) 745-71-73

Studia Podyplomowe Specjalista obsługi celnej

ul. Mickiewicza 1

tel.: (85) 745-71-73

Studia Podyplomowe z zakresu prawa upadłościowego

ul. Mickiewicza 1

tel.: (85) 745-71-73

Studia Podyplomowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa

ul. Mickiewicza 1

tel.: (85) 745-71-73

Centrum Edukacji Ustawicznej

Studia Podyplomowe Szkolny doradca zawodowy

 ul. Świerkowa 20

tel/ fax : (85) 745-74-10

Studia Podyplomowe Przywództwo w Społecznościach Lokalnych

ul. Świerkowa 20

tel/ fax : (85) 745-74-10

Studia Podyplomowe Szach edukacją przyszłości

 

ul. Świerkowa 20

tel/ fax : (85) 745-74-10

Studia Podyplomowe Przywództwo w oświacie

ul. Świerkowa 20

tel/ fax : (85) 745-74-10

Studia Podyplomowe Szkoła Guwernerek i Guwernerów

ul. Świerkowa 20

tel/ fax : (85) 745-74-10

Studia Podyplomowe Nauczyciel Zawodu

ul. Świerkowa 20

tel/ fax : (85) 745-74-10

Katedra Teologii Katolickiej

Studia Podyplomowe Katechetyczno - Pedagogiczne

ul. Warszawska 50

tel.: (85) 745-70-90

Studia Podyplomowe Etyka i Filozofia Religii w Szkole

ul. Warszawska 50

tel.: (85) 745-70-90

Katedra Teologii Prawosławnej

Studia Podyplomowe „Zarządzanie i Administracji Kościelna

tel.: 85-745-77-80

Studia Podyplomowe Teologii Prawosławnej

tel.: 85-745-77-80