Zapraszamy do Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe

Od roku akademickiego 2011/2012, w celu usprawnienia procesu rekrutacji oraz obsługi naszych kandydatów, rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną.

Każdy kandydat powinien założyć konto w systemie IRK, które będzie służyć do rejestracji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet w Białymstoku. Na tym koncie kandydat będzie mógł śledzić proces rekrutacji oraz otrzyma wszystkie potrzebne informacje związane z procesem rekrutacji.

 

Oferta edukacyjna

  

Studia Podyplomowe Instytutu Informatyki
Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli (rok akademicki 2019/2020)

Studia Podyplomowe Instytutu Zarządzania
Studia Podyplomowe Doradztwo i orientacja zawodowa (rok akademicki 2020/2021)
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations (PR) (rok akademicki 2019/2020)
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu (rok akademicki 2020/2021)
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok akademicki 2020/2021)

Studia Podyplomowe Wydziału Biologii
Studia Podyplomowe Biologii (rok akademicki 2019/2020)
Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody (rok akademicki 2019/2020)

Studia Podyplomowe Wydziału Chemii
Studia Podyplomowe z Chemii (rok akademicki 2019/2020)

Studia Podyplomowe Wydziału Ekonomii i Finansów
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych (rok akademicki 2019/2020)
Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego (rok akademicki 2019/2020)
Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw (rok akademicki 2020/2021)
Studia Podyplomowe Menedżerskie (rok akademicki 2020/2021)
Studia Podyplomowe Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (rok akademicki 2020/2021)
Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego (rok akademicki 2020/2021)
Studia Podyplomowe Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych (rok akademicki 2019/2020)
Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami (rok akademicki 2020/2021)
Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej (rok akademicki 2020/2021)
Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (rok akademicki 2020/2021)
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok akademicki 2019/2020)

Studia Podyplomowe Wydziału Filologicznego
Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa (rok akademicki 2020/2021)
Studia Podyplomowe Logopedyczne (rok akademicki 2020/2021)

Studia Podyplomowe Wydziału Fizyki
Studia Podyplomowe z Fizyki (rok akademicki 2017/2018)

Studia Podyplomowe Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych
Podyplomowe Studia Archiwistyki (rok akademicki 2019/2020)
Podyplomowe Studia Genealogiczne (rok akademicki 2019/2020)
Podyplomowe Studia Historii (rok akademicki 2019/2020)
Podyplomowe Studia Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego (rok akademicki 2019/2020)
Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie (rok akademicki 2019/2020)

Studia Podyplomowe Wydziału Nauk o Edukacji
Studia Podyplomowe Nauczyciel plastyki (rok akademicki 2019/2020)
Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika (rok akademicki 2019/2020)
Studia Podyplomowe Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza (rok akademicki 2019/2020)
Studia Podyplomowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej (rok akademicki 2019/2020)
Studia Podyplomowe Praca z Uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Włączającej (rok akademicki 2019/2020)
Studia Podyplomowe Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych (rok akademicki 2020/2021)
Studia Podyplomowe Socjoterapii (rok akademicki 2019/2020)
Studia Podyplomowe Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu (rok akademicki 2019/2020)
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna (rok akademicki 2019/2020)
Studia Podyplomowe Wczesne nauczanie języka angielskiego (rok akademicki 2019/2020)
Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością (rok akademicki 2019/2020)

Studia Podyplomowe Wydziału Prawa
Studia Podyplomowe Administracja publiczna (rok akademicki 2019/2020)
Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe (rok akademicki 2019/2020)
Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna (rok akademicki 2019/2020)
Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego (rok akademicki 2019/2020) - rekrutacja przemienna
Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego (rok akademicki 2019/2020) - rekrutacja przemienna - uzupełniająca
Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego (rok akademicki 2020/2021)
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych (rok akademicki 2020/2021)
Studia Podyplomowe Międzynarodowa współpraca samorządu terytorialnego (rok akademicki 2020/2021)
Studia Podyplomowe Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Oświatą (rok akademicki 2019/2020)
Studia Podyplomowe Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania jednostkami publicznymi (rok akademicki 2020/2021) 
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne (rok akademicki 2020/2021)

 

Ważne informacje

  

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów na studia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów na studia jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.

 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl.

 3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia na Uniwersytecie w Białymstoku, a także w przypadku przyjęcia na wybrane studia
  - w celu dokumentowania przebiegu studiów, do celów kontaktowych, statutowych, archiwalnych, statystycznych, jak również w celu dochodzenia roszczeń - w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia jest:

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - wyraźna, jednoznaczna i dobrowolna zgoda kandydata na studia na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji;

art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu rekrutacji.

 2. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane podmiotom zewnętrznym - z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

 3. Dane wprowadzone przez kandydatów do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów przechowywane będą w systemie przez okres prowadzonej rekrutacji oraz przez rok od zakończenia rekrutacji. Protokoły oraz sprawozdania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, z uwagi na posiadaną kategorię archiwizacji wynikającą z Zarządzenia nr 10/98 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dn. 13 sierpnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instrukcji w sprawie działania i organizacji Archiwum Uniwersytetu w Białymstoku przechowywane będą wieczyście.

W przypadku przyjęcia kandydata na wybrane studia – dane osobowe kandydatów ulegną przeniesieniu do systemu USOS, a dane w formie papierowej przekazane przez studenta zostaną umieszczone w jego aktach i przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie studiów.

 1. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 2. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa – kandydat posiada uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 3. Przekazane na potrzeby rekrutacji dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet w Białymstoku w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia oraz w celu dokumentowania przebiegu studiów, do celów kontaktowych, statutowych, archiwalnych i statystycznych. Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.