Zapraszamy do Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia podyplomowe

 

Każdy kandydat powinien założyć konto w systemie IRK, które będzie służyć do rejestracji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet w Białymstoku. Na tym koncie kandydat będzie mógł śledzić proces rekrutacji oraz otrzyma wszystkie potrzebne informacje związane z procesem rekrutacji.

 

Oferta edukacyjna

Studia Podyplomowe Wydziału Ekonomii i Finansów
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych
Studia Podyplomowe Celno-podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego
Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw
Studia Podyplomowe Menedżerskie
Studia Podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego
Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami

Studia Podyplomowe Wydziału Filologicznego
Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa
Studia Podyplomowe Logopedyczne
Studia Podyplomowe w Zakresie Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

Studia Podyplomowe Wydziału Nauk o Edukacji
Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Studia Podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
Studia Podyplomowe Przygotowanie do Nauczania Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych
Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna 

Studia Podyplomowe Wydziału Prawa
Studia Podyplomowe Administracja Publiczna
Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego
Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w Świetle Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Krajowego
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych
Studia Podyplomowe Prawo w Nowoczesnych Technologiach Informatycznych
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne
Studia Podyplomowe Prawo, Zarządzanie i Mediacja w Ochronie Zdrowia
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo narodowe w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej

Studia Podyplomowe Instytutu Studiów Kulturowych
Studia Podyplomowe Menadżer Kultury

Studia Podyplomowe Instytutu Zarządzania
Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Studia Podyplomowe Doradztwo i Orientacja Zawodowa 

Studia Podyplomowe Katedry Teologii Katolickiej
Studia Podyplomowe Etyki i Filozofii Religii w Szkole

 

 

RODO

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów i uczestników studiów podyplomowych, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów na studia podyplomowe jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok, nr tel. 85 745 70 00, adres e-mail uniwersytet@uwb.edu.pl.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok.
 3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku, czego podstawą prawną jest:

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - jednoznaczna i dobrowolna zgoda na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w postaci  nr telefonu na potrzeby kontaktu;

art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii w postaci danych dotyczących zdrowia w celu stworzenia osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie rekrutacji na studia podyplomowe.

 1. W przypadku przyjęcia na studia podyplomowe, dane osobowe uczestników są przetwarzane w celu dokumentowania przebiegu kształcenia, do celów kontaktowych, statutowych, archiwalnych, statystycznych, jak również w celu dochodzenia roszczeń - w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, czego podstawą prawną jest:

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - jednoznaczna i dobrowolna zgoda na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w postaci nr telefonu na potrzeby kontaktu;

art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii w postaci danych dotyczących zdrowia w celu stworzenia osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w studiach podyplomowych.

 1. Podanie danych na etapie rekrutacji na studia podyplomowe jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych może skutkować tym, że proces rekrutacji na studia podyplomowe może być utrudniony lub niemożliwy. W przypadku przyjęcia na wybrane studia podyplomowe, podanie danych jest niezbędne w zakresie, w jakim obowiązek ich przetwarzania przez Administratora wynika z przepisów prawa lub jest to nieodzowne do prawidłowego przebiegu kształcenia, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
 2. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku usługi informatyczne, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 4. Dane wprowadzone przez kandydatów do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów przechowywane będą w systemie przez okres prowadzonej rekrutacji oraz przez rok od zakończenia rekrutacji. Protokoły oraz sprawozdania, z uwagi na posiadaną kategorię archiwizacji wynikającą z Zarządzenia nr 10/98 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dn. 13 sierpnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instrukcji w sprawie działania i organizacji Archiwum Uniwersytetu w Białymstoku przechowywane będą wieczyście.
 5. W przypadku przyjęcia kandydata na wybrane studia podyplomowe – dane osobowe kandydatów ulegną przeniesieniu do systemu USOS i będą przechowywane przez okres 50 lat, a dane przechowywane w formie papierowej przekazane przez uczestnika zostaną umieszczone w jego aktach i przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
 6. Kandydat i uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa – kandydat i uczestnik posiada uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie udzielonej zgody, kandydatowi i uczestnikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe kandydata i uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu