Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-03 do 2019-11-17 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów jest przygotowanie do kompleksowej realizacji zadań w zakresie pracy edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznej z osobami o szerokim spektrum niepełnosprawności intelektualnej. Studia pozwalają zdobyć niezbędne kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego (w przedszkolu i szkołach specjalnych przysposabiających do pracy).

Studia obejmują łącznie 360 godzin zajęć w tym 60 godzin praktyk pedagogicznych. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz praktycy pracujący z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Plan 3-semestralnych studiów obejmuje 360 godz.; integralną częścią programu studiów jest 60-godz. praktyka w przedszkolach i szkołach podstawowych i gimnazjalnych (z oddziałami/klasami integracyjnymi) oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć ukończone studia licencjacie lub magisterskie z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.

lub

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć tytuł licencjata lub magistra uzyskany po ukończeniu kierunku pedagogika albo na kierunku lokowanym w innych obszarach wiedzy, pod warunkiem posiadania potwierdzonych kwalifikacji nauczycielskich.

oraz

Rejestracja w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) i złożenie kompletu dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku

Wysokość czesnego

Odpłatność za studia wynosi: 1400 zł za I semestr, 1400 zł za II semestr, 1500 zł za III semestr (łącznie 4300 zł) Możliwość rozłożenia czesnego na raty

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe (formularz wydrukowany osobistego konta z systemu IRK),
  • ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu),
  • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie

Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (20 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

W sytuacji niewystarczającej liczby uczestników zaproponowany zostanie kandydatom inny kierunek studiów, który został uruchomiony.

Dodatkowe informacje


Dziekanat Studiów Podyplomowych - pokój A15
tel.: (85) 745 75 22, e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl