Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-03 do 2019-11-17 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców i osób pracujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pragnących zdobyć nowe kwalifikacje w zakresie opieki i wychowania dzieci i młodzieży. Słuchaczami mogą zostać zarówno pracujący nauczyciele przedmiotów, którzy z powodu zmiany profilu wykonywanej pracy potrzebują dodatkowych kwalifikacji w zakresie opieki i wychowania, jak też absolwenci kierunków i specjalizacji, które miały w programie przedmioty pedagogiczne.

Program studiów obejmuje blok przedmiotów teoretycznych, prezentujących współczesne idee i trendy w pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz przedmiotową wiedzę psychologiczną i pedagogiczną. Oprócz wykładów przewidziane są metodyczne zajęcia ćwiczeniowe, warsztatowe i praktyczne. Studia mają na celu kształtowanie kompetencji w zakresie diagnozy pedagogicznej, pracy metodami warsztatowymi i aktywnymi, przygotowanie słuchaczy do konstruowania programów i projektów pedagogicznych oraz nabycie umiejętności metodycznych w obszarach kultury fizycznej, dramy, plastyki i muzyki.

 

Studia przygotowują słuchaczy do:

- pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- pracy na stanowisku pedagoga szkolnego,

- pracy w świetlicach szkolnych, osiedlowych,

- pracy w domach dziecka i internatach,

- pracy opiekuńczo-wychowawczej w społecznościach samorządowych,

  - przeprowadzania diagnoz pedagogicznych: indywidualnych przypadków, diagnoz grup i instytucji,

                - kreowania warsztatu pracy opiekuna-wychowawcy. 

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć ukończone studia licencjacie lub magisterskie z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.

lub

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć tytuł licencjata lub magistra uzyskany po ukończeniu kierunku pedagogika albo na kierunku lokowanym w innych obszarach wiedzy, pod warunkiem posiadania potwierdzonych kwalifikacji nauczycielskich.

oraz

Rejestracja w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) i złożenie kompletu dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe (formularz wydrukowany osobistego konta z systemu IRK),
  • ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu),
  • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie

Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów

Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (20 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

W sytuacji niewystarczającej liczby uczestników zaproponowany zostanie kandydatom inny kierunek studiów, który został uruchomiony.

Dodatkowe informacje


Dziekanat Studiów Podyplomowych - pokój A15
tel.: (85) 745 75 22, e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl